Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Remont nawierzchni tłuczniowych 2021/2022 – roboty utrzymaniowe

Rzeszów, 30.04.2021 r.

Zamawiający zamieszcza:

SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz OFERTA

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Projektowane postanowienia umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Link do miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ff90fb84-b343-47c3-8fc6-ebc117132ccc

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 750 000,00 zł  brutto