Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa polegająca na rewitalizacji pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej będącej w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie


30.04.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5eec985c-2b5f-4b70-98bc-96f1d65aa5ee

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 397 123,02 zł brutto.


11.05.2021 r.

Informacja o złożonych ofertach