Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Remont chodników 2021/2022 wschód – roboty utrzymaniowe

30.04.2021 r.

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA tryb podstawowy

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Projektowane postanowienia umowy

Opis przedmiotu zamówienia

link do miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6b88da8a-b22d-4469-8cd5-d8e145316b55

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 549 976,67 zł brutto 


5.05.2021 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ;

Zmiana treści SWZ ; Zmiana treści SWZ (skan)