Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

„Wykonanie usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie”

30.04.2021 r.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Formularz OFERTA

Opis przedmiotu zamówienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór zobowiązania podmiotu udostepniającego zasoby

Link do postępowania na miniPortalu

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 814 593,84 zł brutto  


11.05.2021 r.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

informację z otwarcia ofert