Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Dostawa i montaż bandy absorbującej energię kinetyczną oraz bandy pneumatycznej APD Aplus+, na tor żużlowy stadionu miejskiego „STAL” w Rzeszowie

31.03.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Link do postępowania na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f66601d9-15ee-46f5-86a2-20fa96aa0a7e

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie: 1) części 1 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 462 000, 00 zł brutto, 2) części 2 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 430 500,00 zł brutto. 


9.04.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert