Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Remonty cząstkowe nawierzchni mineralno-asfaltowych 2021/2022 – roboty utrzymaniowe

Rzeszów dnia 31 marca 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

zał. nr 1 - do umowy

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

OPZ

Link do postępowania na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/571a17cb-fd72-4774-b751-b7ca0f448fe9

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 2.315 000,00 zł brutto.