Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie

Rzeszów dnia 31.03.2021 r.

SWZ USŁUGI

ogłoszenie opublikowane

Formularz OFERTA tryb podstawowy

projekt umowy IIILO

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - tryb podstawowy

Opis przedmiotu zamówienia

Ekspertyza strażacka

Link do postępowania na miniportalu: link do miniportalu 

Informacja na podstawie art 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiajacy zamierza przeznaczyć 59 500,00 zł brutto