Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz obiektów i pomieszczeń przynależnych do infrastruktury Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie

30.03.2021 r. Zamawiajacy zamieszcza:

SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
formularz OFERTA
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9ca6110c-3cf6-4dd0-bd2e-20a2c41fbc75
Identyfikator postępowania9ca6110c-3cf6-4dd0-bd2e-20a2c41fbc75

Informacja na podstawie art 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiajacy zamierza przeznaczyć  240 322,52 zł brrutto

8.04.2021 r. Zamawiajacy zamieszcza:

Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia nr 1
Zmiania i Wyjasnienie SWZ cz. 1
Zmiana i Wyjasnienie SWZ cz. 1