Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

„Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD i RTV jako doposażenie dla placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2” (2 części)

26.03.2021 r. 

Zamawiający poniżej zamieszcza:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy wsprawie zamówienia publicznego (wspólne dla wszystkich części)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wspólny dla wszystkich części)

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

część 1 - 274 400,00 zł brutto

część 2 - 20 000,00 zł brutto


30.03.2021 r.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie i zmiana treśći SWZ

SOPZ -30.03.2021 r.


01.04.2021 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

SOPZ - 01.04.2021 r.


08.04.2021 r.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie i zmiana treści SWZ


12.04.2021 r.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie i zmiana treśći SWZ

SOPZ -12.04.2021 r.