Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wykonanie prac geodezyjnych cz.2

17.02.2021r. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego Biura Gospodarki Mieniem w Rzeszowie ogłasza postępowanie pn. Wykonanie prac geodezyjnych cz.2

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ (word)

SWZ (pdf)

Formularz OFERTA zawierający formularz cenowy

Projektowane postanowienia umowy zawierające opis przedmiotu zamówienia

Wzór zobowiązania podmiotu  udostępniającego zasoby

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:   18430,45 zł brutto


25.02.2021r

Informacja zgodna z art. 222 ust.5 Pzp