Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wykonanie prac geodezyjnych cz. 1 (2 części)

12.02.2021 r.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego Biura Gospodarki Mieniem w Rzeszowie ogłasza postępowanie pn. Wykonanie prac geodezyjnych cz. 1 (2 części)

Zamawiający poniżej zamieszcza:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA zawierający formularz cenowy dla wszystkich części

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierający opis przedmiotu zamówienia dla części 1

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierający opis przedmiotu zamówienia dla części 2

wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby dla części 1

wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby dla części 2

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

na część 1 - 32 822,39 zł brutto,

na częśc 2 - 31 139,15 zł brutto


23.02.2021 r. Zamawiający zamieszcza:

informację zgodną z art 222 ust 5 Pzp