Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Sporządzenie operatów szacunkowych-cz.3 (3 części)

17.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferta

Wzór umowy cz- 1

Wzór umowy cz -2

Wzór umowy cz- 3

Zobowiązanie cz -1

Zobowiązanie cz- 2

Zobowiązanie cz-3


18.03.2020 r.

Zmiany treści SIWZ (pdf)

Zmiany treści SIWZ (docx)


23.03.2020 r.

Zmieniony wzór umowy dla części 1 

Zmieniony wzór umowy dla części 2

Zmieniony wzór umowy dla części 3

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (docx)


27.03.2020 r.

Link do transmisji:    

https://youtu.be/W9cjwgwz05o


27.03.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności i o braku przynależności do grupy kapitałowej

 UWAGA:

 Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13