Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Usługa utrzymania instalacji elektrycznych,sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego "STAL" w Rzeszowie

20.02.2020 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ 

Formularz Oferta 

Umowa 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa poszczególnych systemów 


02.03.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert 

Inf. dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn, zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13


11.03.2020 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)