Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzenimiędzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – zadanie 1.6

19.02.2020 r.

Identyfikator postępowania: ebb5b744-b5d7-4388-a379-573873f0ba24

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór umowy wraz z załącznikami

Harmonogram (wymagany na etapie zawarcia umowy - nie załączać do oferty)

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

JEDZ

Opis przedmiotu zamówienia

Link do strony postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=ebb5b744-b5d7-4388-a379-573873f0ba24

23.03.2020 r. 

Poniżej Zamawiajacy publikuje informację z otwarcia ofert i wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert. 

Protokół z otwarcia ofert BIP

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej