Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Roboty budowlane polegające na naprawie pokrycia dachu oraz uszczelnienia dylatacji na trybunie Wschodniej Stadionu Miejskiego w Rzeszowie

29.12.2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Roboty budowalne polegające na naprawie pokrycia dachu oraz uszczelnieniu dylatacji na Trybunie Wschodniej Stadionu Miejskiego w Rzeszowie"

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz OFERTA

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Umowa - wzór

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar robót

Kosztorys - wzór

Harmonogram - wzór

14.01.2021 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ - skan pisma

Zmiana treści SIWZ 

W związku z oczywistą omyłką pisarską w pismie "Zmiana treści SIWZ" Zamawiający precyzuje, iż termin składania i otwarcia ofert upływa 22.01.2021 r.

19.01.2021 r. 

Wyjaśnienia treści SIWZ skan pisma

Wyjaśnienia treści SIWZ

22.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga!

Wszyscy wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert składają powyższe oświadczenie.