Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Dostawa żywności Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rzeszowie w 2021r. (7 cz) - Wybór

27.11.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz OFERTA

Wzór umowy wspólny dla wszystkich części

OPZ cz.1 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, wędliny

OPZ cz.2 Produkty mleczarskie

OPZ cz.3 Pieczywo

OPZ cz.4 Ryby i mrożonki

OPZ cz.5 Wyroby garmażeryjne 

OPZ cz.6 Owoce i warzywa

OPZ cz.7 Pozostałe (różne) produkty ogólnospożywcze oraz jaja, miód i inne


09.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn, zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13


23.12.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1,2,3,4,5,6,7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1,2,3,4,5,6,7(word)