Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Dostawa żywności do stołówki SP nr 3 w Rzeszowie w 2021 r. (7 części)

18.11.2020 r.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawa żywności do stołówki SP nr 3 w Rzeszowie
w 2021 r. (7 części)
.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

formularz OFERTA

wzór umowy (współny dla wszystkich części)

OPZ dla cz. 1

OPZ dla cz. 2

OPZ dla cz. 3

OPZ dla cz. 4

OPZ dla cz. 5

OPZ dla cz. 6

OPZ dla cz. 7


30.11.2020 r. 

Zamwiający poniżej zamieszcza:

informację z otwarcia ofert

wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do gr. kapitałowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów,ul. Joselewicza 4, pok. nr 13.