Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie w 2021 r.

27.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikcja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Formularz OFERTA

Wzór umowy (wspólny dla wszystkich części)

OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla cz. 1 

OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla cz. 2 

OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla cz. 3 

OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla cz. 4 

OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla cz. 5 

OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla cz. 6 

OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) dla cz. 7


05.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności bądz braku przynależności do grupy kapitałowej 

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn, zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13


26.11.2020 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie (skan)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie (pdf)