Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka ul. św. Rocha

Rzeszów, 27.10.2020 r.

identyfikator postępowania  a0406a4c-dc21-4324-ad57-3d67780857ee

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

SIWZ Rocha

Formularz OFERTA powyżej progów UE

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

UMOWA

espd-request(7)

PFU

_______________________________

Rzeszów, 13.11.2020 r.

wyjasnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ (word)

_______________________________

Rzeszów, 27.11.2020 r.

protokół otwarcia

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

______________________________________________________

poprawiony protokół otwarcia


Rzeszów, 30.12.2020 r.

Zamawiający zamieszcza:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (SKAN)