Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie prac geodezyjnych – cz. 10 (2 części)

Nazwa postępowania: Wykonanie prac geodezyjnych – cz. 10 (2 części)

Część 1:

Nazwa zamówienia: Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej: do celów prawnych oraz w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Część 2:

Nazwa zamówienia: Wykonanie podziałów nieruchomości wymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału oraz wykonanie podziałów nieruchomości niewymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału.

22.09.2020 r. Zamawiający zamieszcza:
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
formularz OFERTA (wraz z formularzem cenowym dla każdej części);
wzór umowy dla części nr 1 zawierający opis przedmiotu zamówienia dla części 1;
wzór umowy dla części nr 2 zawierający opis przedmiotu zamówienia dla części 2;
wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów dla części 1;
wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów dla części 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.10.2020 r. Zamawiający zamieszcza:

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn, zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13


Informację z otwarcia ofert
Oświadczenie o grupie kapitałowej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10.2020 r. Zamawiający zamieszcza:


Informację o wyborze oferty

Informację o wyborze oferty (WORD)