Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - 01.07.2020 R. Sporządzenie operatów szacunkowych – cz. 5 (2 części)

29.05.2020 r. 

Gmina Miasto Rzeszów -Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego Biura Godpodarki Mieniem ogłasza przetarg nieograniczony pn. Sporządzenie operatów szacunkowych – cz. 5 (2 części).

Zamawiający poniżej zamieszcza:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz OFERTA

wzór umowy dla częci 1

wzór umowy dla części 2

wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji podmiotu trzeciego dla cz. 1

wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji podmiotu trzeciego dla cz. 2


05.06.2020 r. 

Zamawiający poniżej publikuje:

nowy wzór umowy dla częsci 1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

zmianę tresci SIWZ

zmianę tresci SIWZ (word)

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 10.06.2020 r.

Godzina otwarcia ofert została przesunięta na 12.30.


10.06.2020 r. 

Zamawiający poniżej zamieszcza:

informacje z otwarcia ofert

wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn, zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13


01.07.2020 r. 

Zamawiający poniżej zamieszcza:

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (word)