Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń roślin na terenach utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

W dniu 26 maja 2020 r. Zamawiajacy zamieszcza:


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz OFERTA

wzór umowy wraz z załącznikami

wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Opis przedmiotu zamówienia

Tabela lokalizacji nasadzeń

Wykaz elementów dodatkowych

Formularz cenowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 4 czerwca 2020 r. Zamawiajacy zamieszcza:


Protokół z otwarcia ofert
Oświadczenie o grupie kapitałowej

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn, zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (WORD)