Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

Wykonanie prac geodezyjnych cz.3 ( 2 części)

26.03.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Oferta

Wzór Umowy cz. 1

Wzór Umowy cz. 2

Zobowiązanie cz. 1

Zobowiązanie cz. 2


08.04.2020 

otwarcie ofert (transmisja online) https://youtu.be/VP53jslbNEg


Informacja z otwarcia ofert 

Inf. dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13


09.04.2020 r.

Informacja o unieważnieniu cz. 1 (pdf.)

Informacja o unieważnieniu cz.1 (doc.)


23.04.2020 r. 

Informacja u unieważnieniu cz. 2 (pdf) 

Informacja o unieważnieniu cz. 2 (doc)