Postępowania publikowane do 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo Postępowania publikowane do dnia 31-12-2019 r dostępne są pod adresem

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Poniżej będziemy publikować bieżące dane.

Za utrudnienia przepraszamy

Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro - zamówienia aktualne

20.04.2020 r. WYBÓR OFERTY Usługa sprzątania i utrzymania porządku na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie wraz z infrastrukturą.

23.03.2020 r. 

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony pn. Usługa sprzątania i utrzymania porządku na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie wraz z infrastrukturą.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

formularz OFERTA

Szczegółowy opis przedmiotu -formularz cenowy

wzór umowy

zał. nr 2 do umowy


26.03.2020 r.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ

nowy SOPZ-formularz cenowy

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (word)


30.03.2020 r. 

Zamawiający poniżej zamieszcza:

wyjaśnienia treści SIWZ

wyjaśnienia treści SIWZ (word)


31.03.2020 r. 

Zamawiający poniżej zamieszcza:

wyjaśnienia treści SIWZ

wyjaśnienia treści SIWZ (word)


03.04.2020 r. 

otwarcie ofert link do transmisji https://youtu.be/_o_iToGMhTs

W związku z problemami technicznymi transmisja rozpocznie się z opóźnieniem i będzie dostępna pod nowym linkiem - https://youtu.be/JkJ25iePxLg


06.04.2020 r. 

Zamawiający poniżej zamieszcza:

informację z otwarcia ofert

wzór oświadczenia o gr. kapitałowej

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13


20.04.2020 r. 

Zamawiający poniżej zamieszcza:

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (word)