Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wydział Zdrowia

Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

 

Wydziała Zdrowia

 2021

Lp.

Data udzielenia

zamówienia*

Wartość

Przedmiot zamówienia

( nazwa zadania)

Czy zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego z funduszy zewnętrznych?

( jeśli tak: podać nazwę projektu)

UWAGI

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

7

1

30.04.2021 r.

1 500,00 zł

1 845,00 zł

Usługa publikacji ogłoszenia w dodatku do lokalnej gazety codziennej

NIE

BRAK

 

 

Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w I kwartale 2020 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

31.12.2019 r.

Irena Beździecka, Usługi Przedpogrzebowe Irena Beździecka, ul. Szpitalna 12/1,

35-065 Rzeszów, NIP: 5170333789

Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich, zmarłych lub zabitych, z miejsc publicznych na terenie Rzeszowa, z miejsca wydania zwłok lub szczątków ludzkich do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Prokuratora lub funkcjonariusza Policji, znajdującego się na terenie Rzeszowa – środkami transportu drogowego.

190,00 zł za przewóz, nie więcej niż 7 600,00 zł

cena

2.

31.01.2020

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Rzeszowie

Powołanie lekarzy uprawnionych do orzekania o przyczynie zgonu dla celów statystycznych i zapewnienie wystawiania przez nich świadectw zgonu dla osób zmarłych na terenie Miasta Rzeszowa, nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wynagrodzenie ryczałtowe

1 000 zł miesięcznie

cena

 

Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w II kwartale 2020 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

29.05.2020 r.

Chilico-Karolina Sobczyk

„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2020-2024”,

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2020-2024”

8 241,00 zł

1.Cena

2. Wiedza i doświadczenie

 

Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w III kwartale 2020 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

17.09.2020 r.

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 9,

53-238 Wrocław

Przeprowadzenie monitoringu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022” oraz opracowanie raportu z jej realizacji

30 381,00 zł

Cena – 70%

 

Wiedza i doświadczenie – 30%

 

Wykaz zamówień publicznych udzielonych przez Wydział Zdrowia w IV kwartale 2020 r.

Lp.

Data udzielenia zamówienia

Wykonawca

Przedmiot zamówienia (nazwa zadania)

Wartość brutto

Kryteria wyboru ofert

1.

30.12.2020 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Rzeszowie

Powołanie lekarzy uprawnionych do orzekania o przyczynie zgonu dla celów statystycznych i zapewnienie wystawiania przez nich świadectw zgonu dla osób zmarłych na terenie Miasta Rzeszowa, nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wynagrodzenie ryczałtowe

1 000 zł miesięcznie

cena

2.

31.12.2020 r.

Polskie Centrum Pogrzebowe

ul. Szopena 7

35-304 Rzeszów

Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej.

24 624,00 zł

cena brutto za przewóz oraz deklarowany czas przejazdu

3.

19.11.2020 r.

Chilico-Karolina Sobczyk

„Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców miasta Rzeszowa na lata 2021 - 2025”,

„Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”,

„Program profilaktyki                 i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2021-2025”

12 361,50 zł

1.Cena

2. Wiedza i doświadczenie