Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Petycje

Petycje złożone

Lp. Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Odpowiedź
1. 27.01.2020 Anonimizacja  pdf

Petycja w sprawie uszanowania prawa użytkownika wieczystego w procedurze przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Rzeszowa do 04.05.2020  odpowiedź
2. 04.02.2020

Anonimizacja

(42 podpisy)

pdf Petycja w sprawie budowy drogi na odcinku od ul. Anny German do ul. Plenerowej w Rzeszowie Prezydent Miasta Rzeszowa do 27.04.2020 odpowiedź
3. 22.01.2020

Anonimizacja

(792 podpisy)

pdf Petycja w sprawie zagospodarowania wskazanych działek z przeznaczeniem na zieleń i rekreację Prezydent Miasta Rzeszowa do 22.04.2020 odpowiedź
4. 29.01.2020

Anonimizacja

(402 podpisy)

pdf Petycja w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Spacerowej, Białogórskiej i ul. Zelwerowicza Prezydent Miasta Rzeszowa do 29.04.2020 odpowiedź
5. 24.03.2020

Koalicja "Polska Wolna od 5G"

pdf Petycja w sprawie elektroskażenia- "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" Rada Miasta Rzeszowa do 24.06.2020 odpowiedź
6. 13.03.2020

Anonimizacja

pdf Petycja w sprawie budowy ulicy Agatowej Prezydent Miasta Rzeszowa do 13.06.2020 odpowiedź
7.

16.06.2020

31.07.2020

Anonimizacja

pdf

pdf2

Petycja w sprawie wstrzymania inwestycji dewelopera Prezydent Miasta Rzeszowa

16.09.2020

do31.10.2020

odpowiedź

odpowiedź_2

8. 17.06.2020

Anonimizacja

pdf Petycja w sprawie planowanego utworzenia bazy i magazynu śmieci oraz innych odpadów przy ul. Okulickiego 18 w Rzeszowie Prezydent Miasta Rzeszowa 17.09.2020 odpowiedź
9. 22.06.2020

Anonimizacja

pdf Petycja w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich działalności gospodarczej Prezydent Miasta Rzeszowa 22.09.2020 odpowiedź
10. 07.07.2020

Anonimizacja

pdf Petycja  w sprawie podjęcia środków zaradczych wobec powszechnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców miasta wynikającego z narażenia na oddziaływanie nadmiernego natężenia promieniowania elektromagnetycznego Rada Miasta Rzeszowa do 07.10.2020

odpowiedź

11. 19.08.2020

Anonimizacja

pdf Petycja w sprawie ustanowienia dla obszaru wokół garaży przy ul. Spytka Ligęzy strefy wolnej od dymu tytoniowego Rada Miasta Rzeszowa do 19.11.2020

odpowiedź

12. 20.08.2020

Anonimizacja

pdf Petycja  w sprawie budowy łącznika od ul. Baligrodzkiej i ul. Pańskiej do planowanej drogi 2KDg oraz łącznika ul. Pańskiej z Solińską. Rada Miasta Rzeszowa do 20.11.2020

odpowiedź

13. 03.09.2020

Anonimizacja

pdf

Petycja w sprawie zachowania 41 drzew rosnących na działce 1751/21 obr. 207 przy              ul. Dominikańskiej w Rzeszowie

Prezydent Miasta Rzeszowa do 3.12.2020

odpowiedź

14. 18.09.2020 Anonimizacja pdf

Petycja w sprawie zachowania 41 drzew rosnących na działce 1751/21 obr. 207 przy  ul. Dominikańskiej       w Rzeszowie

Prezydent Miasta Rzeszowa do 18.12.2020

odpowiedź

15. 9.11.2020 Anonimizacja pdf

Petycja w sprawie nieuchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 256/8/2013 „Słocina-Zachód”

Rada Miasta Rzeszowa do 9.02.2020

odpowiedź

16. 27.11.2020 Anonimizacja pdf

Petycja w sprawie  podjęcia przez Radę Miasta Rzeszowa uchwały w przedmiocie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Rada Miasta Rzeszowa do 27.02.2021

odpowiedź

17. 11.12.2020 Pana Jacek Ćwięka – Fundacja Tradycyjne Podkarpacie pdf

Petycja dotycząca wezwania Rady Miasta Rzeszowa do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Rzeszowa z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych

Rada Miasta Rzeszowa do 11.02.2021

odpowiedź

2021 rok

Lp.

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan

petycji

Przedmiot petycji

Podmiot

rozpatrujący

Przewidywany termin

odpowiedzi

Odpowiedź

1.

08.02.2021

anonimizacja

pdf 1

pdf 2

W sprawie przygotowania komunikatu/uchwały i pakietu profilaktycznego dla osób starszych

Rada Miasta Rzeszowa

08.05.2021

Petycja wycofana w dniu 17.02.2021

2.

23.02.2021

anonimizacja

Pdf3

W sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Rzeszowa w sprawie stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19

Rada Miasta Rzeszowa

23.05.2021

odpowiedź

3.

01.03.2021

anonimizacja

pdf

W sprawie budowy ulicy Agatowej oraz kanalizacji i odwodnienia deszczowego

Prezydent Miasta Rzeszowa

01.06.2021

odpowiedź

4.

27.04.2021

anonimizacja

pdf

Petycja w sprawie ustawienia stojaków rowerowych

Prezydent Miasta Rzeszowa

do 27.07.2021