Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1) Petycja.

2) Zgoda podmiotu trzeciego na złożenie petycji w jego interesie (w przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego, zgoda taka jest dołączana do petycji).

3) Dokumentacja, mająca związek ze sprawą pozostającą przedmiotem petycji (opcjonalnie).

4) Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (opcjonalnie).

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
1) Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
2) Za pośrednictwem poczty elektronicznej
3. Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom
4. Miejsce złożenia dokumentów

1) Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

2) Złożenie osobiście w Urzędzie Miasta Rzeszowa: Kancelaria Ogólna ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

3) Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: umrz@erzeszow.pl

4) Przesłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu platformy ePUAP

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

1) Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

2) Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia.

3) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

6. Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

7. Podstawa prawna
1) Art. 63 - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 870);
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);
4) § 67 i § 68 Statutu Miasta Rzeszowa stanowiącego załącznik do Uchwałą Nr LXVI/1557/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa (z późn. zm.);
5) Zarządzenie Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Rzeszowa przy rozpatrywaniu petycji

8. Uwagi

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
W przypadku o którym mowa powyżej, na BIP Miasta Rzeszowa zostanie ogłoszony okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W tym przypadku zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji zostanie ogłoszone na BIP Miasta Rzeszowa.

9. Klauzura informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Petycje
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów,
Rynek 1, 35-064 Rzeszów
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@erzeszow.pl,
tel. 17 748 4499
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, tj: w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Miasta Rzeszowa. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Baran 2020-01-02
Zatwierdził Alicja Trzyna 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Grzegorz Baran