Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 788308

Podatek od środków transportowych


Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DT-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00. 

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:
W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno - rachunkowym i przypisuje kwotę zadeklarowanego podatku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2015 r., poz. 613).

2011 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXIV/1060/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205, poz. 1484),
2012 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/413/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).
2013 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLII/805/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).
2014 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXIII/1144/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).
2015 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr I/6/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).
2016 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/397/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U., poz. 2025).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowy - Oddział Wymiaru Podatków Urzędu Miasta Rzeszowa 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I p. pok. 24, tel. 1 77 88 99 00 - osoby fizyczne i  tel. 1 77 88 99 00 - osoby prawne. 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Podatnik zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku na numer rachunku bankowego ustalony przez organ podatkowy indywidualnie dla danego podatnika lub na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek ten płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do okresu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do 15 września roku podatkowego - II rata;
2) po 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku od środków transportowych:

1) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XV/285/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiąch regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała Nr XV/285/2015

pobierz
Załącznik nr 1pobierz
Załącznik nr 2pobierz
Załącznik nr 3pobierz
Załącznik nr 4pobierz
Załącznik nr 5pobierz
Załącznik nr 6pobierz
Uzasadnieniepobierz


Formularze na:  2010 r. i 2011 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2010 r. i na 2011 r. pobierz
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2010 r. i na 2011 r.  pobierz
DT-1/A   Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2010 i na rok 2011 pobierz

 

Formularze na:  2012 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2012 r. pobierz
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na
2012 r.
 pobierz
DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2012pobierz

 

Formularze na:  2013 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2013 r.pobierz
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na
2013 r.
pobierz
DT-1/A   Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2013pobierzFormularze na:  2014 r. i 2015 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2014 r.pobierz
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na
2014 r. i 2015 r.
pobierz
DT-1/A   Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2014 i 2015pobierz
Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2015 r.pobierz

 

Formularze na:  2016 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2016 r.pobierz
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na
2016 r.
pobierz
DT-1/A   Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2016pobierz
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowejpobierz
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowejpobierz

 

 

Uchwała NR L/936/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.pobierz

 

Opublikował(a): 05.01.2016 11:16, Sławomir Wołowiec
Wytworzył(a): 02.09.2008 09:33, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl