Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 812135

Ślub cywilny

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie

pl. Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

tel.1 77 88 99 00, faks 17-875-46-18

e-mail: usc@erzeszow.pl

II piętro, pok. 34

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

 • ww. dokumenty

  oraz
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat

 

Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny paszport – do wglądu,

 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,

 • oraz dodatkowo

 • osoba rozwiedziona– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa

  z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,

 • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa

  z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,

dokument o zdolności prawnej, który powinien zawierać następujące dane:

-    imię i nazwisko

-    datę i miejsce urodzenia

-    imiona i nazwiska rodowe rodziców

-    miejsce zamieszkania

-    dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)

 •  klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę. 
 • Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu

  cywilnego. Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym
 • Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody,

  sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. 
 • Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

  wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywaniatakich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula. Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składaniazapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.
 • Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.

 

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają

osobistego stawiennictwa narzeczonych.

 

Miejsce uroczystości zawarcia związku małżeńskiego

              Śluby odbywają się w soboty, w sali rzeszowskiego Ratusza, ul. Rynek 1.

Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

            Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

               Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.

Termin zawarcia małżeństwa

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.

 

OPŁATY

 

Opłacie skarbowej podlega:

 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

 • wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł

  Opłatę skarbową można uiścić:

  ·        przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

  ·        na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.

  Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1000 zł

 • Opłatę można uiścić:

·        przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 nr rachunku 29102043910000610201446525

·        na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.

 • Zwolniony z opłaty skarbowej jest:

  ·        pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa 

  Opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł nie pobiera się za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w przypadku, gdy osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności. W takim przypadku opłacie skarbowej podlega wyłącznie sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (ul. Kustronia 4, Rzeszów) o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę udzielenia ślubu. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Wiek narzeczonych

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Oświadczenie o nazwisku

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).

 

Nazwisko dziecka

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka , nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Art 15 ust. 1,.31, 32 ust.2, 76-79,art.85 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.)

Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn zm.)

Prawo konsularne z 25 czerwca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1274)

Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011r. Nr 80, poz. 432 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r. poz.180)

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 18.11.2015 07:51, Sabina Sabal-Haliniak
Wytworzył(a): 16.03.2009 15:01, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl