Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 347541

Ślub cywilny

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
tel.1 77 88 99 00, faks 17-875-46-18
II piętro, pok. 34, tel. 1 77 88 99 00
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy
·        ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
·        ważne dowody osobiste świadków – do wglądu na uroczystości,
·        dowód zapłaty opłaty skarbowej,
·        odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych
oraz
·        odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie – dotyczy osoby rozwiedzionej
lub
·        odpis skrócony aktu zgonu małżonka – dotyczy wdowy lub wdowca.
 
Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej w wysokości 22 zł.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
 
Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta
·        w/w dokumenty
oraz
·        prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.
 
Narzeczeni: obcokrajowiec
·        ważny paszport – do wglądu,
·        odpis zagranicznego aktu urodzenia,
·        dokument o zdolności prawnej, który powinien zawierać następujące dane:
-        imię i nazwisko
-        datę i miejsce urodzenia
-        imiona i nazwiska rodowe rodziców
-        miejsce zamieszkania
-        dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
-        klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.
 
Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego.
Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.
 
Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
 
Dokument o zdolności prawnej oraz odpis zagranicznego aktu urodzenia muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub polskiego konsula.
 
Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.
 
Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu załatwiane są w dniu złożenia kompletu dokumentów.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Sporządzenie aktu małżeństwa w księdze małżeństw oraz wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa bezpośrednio po ceremonii.
Zorganizowanie ceremonii zawarcia małżeństwa – śluby odbywają się w soboty, w sali rzeszowskiego Ratusza, ul. Rynek 1.
 
OPŁATY
Zwolniony z opłaty skarbowej jest:
·        pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa,
 
Opłacie skarbowej podlega:
·        sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
·        wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł
 
Opłatę skarbową można uiścić:
·        przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
·        na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (ul. Kustronia 4, Rzeszów) o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę udzielenia ślubu.Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.
 
INFORMACJE DODATKOWE
Wiek narzeczonych
Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.
 
Oświadczenie o nazwisku
Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).
 
Nazwisko dziecka
Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka , nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.  
 
Termin zawarcia małżeństwa
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu.
 
Miejsce uroczystości zawarcia związku małżeńskiego
Śluby odbywają się w soboty, w sali rzeszowskiego Ratusza, ul. Rynek 1.
Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.
 
Właściwość urzędu stanu cywilnego
Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu w wymagają osobistego stawiennictwa narzeczonych.
 
Ślub za granicą
Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo (więcej w dziale: UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻENSKIEGO ZA GRANICĄ).
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 53 -62 oraz 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264 z późn. zm.).
Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego... (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).

 
PLIKI DO POBRANIA
- wniosek o skrócenie terminu
Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 21.01.2015 08:52, Sabina Sabal-Haliniak
Wytworzył(a): 16.03.2009 15:01, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl