Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 796218

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie

pl. Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

tel. 1 77 88 99 00, faks 17-875-46-18

e-mail: usc@erzeszow.pl

Archiwum II piętro, pok. 37

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,

  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

  • ważny dowód osobisty  – do wglądu

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego USC lub drogą pocztową na adres USC.

Osobiste złożenie wniosku skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy.

Złożenie wniosku drogą pocztową skutkuje wystawieniem odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą – przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu wniosku na miejscu – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.

Po złożeniu wniosku drogą pocztową – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.

 

Uwaga: Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

 

OPŁATY

 Opłacie skarbowej podlega:

·        odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł

·        odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł

·        zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

·        pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych – w UWAGACH). Podstawa Prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego, meldunkowych, PZU.

 

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·        przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

·        na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Osoby uprawnione

 

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego

(rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

 

PODSTAWA PRAWNA

 ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1741  z późn. zm.).

Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2015r. poz. 783 z póxn. zm)

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)

Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z  2012r. poz. 270  z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U z 2014r. poz. 1114).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz.U.z 2013r. poz. 262 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 128 z późn. zm.)

  

PLIKI DO POBRANIA

 

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

- wzór pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego

Opublikował(a): 09.11.2015 08:39, Sabina Sabal-Haliniak
Wytworzył(a): 16.03.2009 14:57, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl