Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 347470

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
tel. 1 77 88 99 00, faks 17-875-46-18
Archiwum II piętro, pok. 37, tel. 1 77 88 99 00
 
WYMAGANE DOKUMENTY
·        wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
·        dowód zapłaty opłaty skarbowej,
·        ważny dowód osobisty  – do wglądu
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu wniosku na miejscu – bez zbędnej zwłoki.
Po złożeniu wniosku drogą pocztową – bez zbędnej zwłoki.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wystawienie odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wydanie go wnioskodawcy.
Wystawienie odpisu skróconego, zupełnego lub skróconego na druku wielojęzycznym aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu i wysłanie go wnioskodawcy pocztą – przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze, wystawiane jest zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze.
 
OPŁATY
Opłacie skarbowej podlega:
·        odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł
·        odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł
·        zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowania aktu w księdze – 24 zł
·        pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych).
 
 
 
Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego, meldunkowych, PZU.
 
Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia spoełcznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.
 
Opłatę skarbową można uiścić:
·        przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
·        na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku żądania wydania odpisu przez osobę nieuprawnioną lub odpisu o treści nie wynikającej z treści aktu, kierownik USC odmawia wydania takiego odpisu, w formie poinformowania na piśmie strony o przyczynach odmowy.
Na odmowę wydania odpisu służy skarga do Sądu Administracyjnego, którą można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu tj. USC - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
 
Odmowa wydania zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi wydawana jest w formie postanowienia (art. 79 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w zw. z art. 123 oraz 219 kodeksu postępowania administracyjnego).
Odwołania w sprawie odmowy wydania zaświadczenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki – adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
Termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Osoby uprawnione
Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego
(rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.
 

Tryb złożenia wniosku o odpis aktu stanu cywilnego

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie tut. USC, drogą pocztową na adres USC lub w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta Rzeszowa. 

Podanie o odpis stanu cywilnego można wnieść do urzędu  w formie dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (http://epuap.gov.pl/wps/portal/) lub wysyłając e-meila z prywatnej skrzynki pocztowej bezpośrednio na adres e-meilowy USC: usc@erzeszow.pl

UWAGA: podanie wnoszone w formie dokumentu elektronicznego musi być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, który pod względem skutków prawnych jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. 

W przypadku wniesienia podania w formie pocztowej lub elektronicznej z kwalifikowanym podpisem cyfrowym wystawiony odpis zostanie przesłany na adres nadawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku złożenia wniosku o odpis drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu cyfrowego odpis należy odebrać osobiście w Archiwum USC, właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy, po okazaniu dowodu osobistego. 

Jeżeli odpis podlega opłacie skarbowej do podania wnoszonego drogą elektroniczną należy dołączyć wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu, które zgodnie z art. 7 ustawy Prawo Bankowe nie wymaga podpisu ani stempla.   

Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 79 i art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264  z późn. zm.).

Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

  
PLIKI DO POBRANIA
 
- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
- wzór pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego

 

Opublikował(a): 16.01.2015 14:18, Sabina Sabal-Haliniak
Wytworzył(a): 16.03.2009 14:57, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl