Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 347670

Zgłoszenie urodzenia dziecka

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
tel. 1 77 88 99 00, faks 17-875-46-18
II piętro pok. 42, tel. 1 77 88 99 00

WYMAGANE DOKUMENTY
·        ważne dowody osobiste z aktualnym miejscem zameldowania ojca i matki dziecka – do wglądu,
·        odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, gdy rodzice urodzonego dziecka pozostają w związku małżeńskim– do wglądu
albo
·         odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje /pozostawała w separacji – do wglądu
albo
·        odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu;
 
Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
Zgłoszenie urodzenia noworodka jest dostarczane do tut. USC bezpośrednio przez Szpital.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Akt urodzenia dziecka oraz odpisy sporządzane są bez zbędnej zwłoki.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka w księdze urodzeń USC w Rzeszowie i wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka bezpośrednio po sporządzeniu aktu.
 
OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
·        sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
·        pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.
 
Opłacie skarbowej podlega:
·        kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
·        pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17,00 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu.
                                                                  
Opłatę skarbową można uiścić:
·        przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
·        na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki
adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Jeżeli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze USC, w którym powinna nastąpić rejestracja urodzenia dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.
 
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia lub 3 dni, jeżeli dziecko urodziło się martwe. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju.
 
 
Osoby uprawnione:
Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.
W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.
 
Nadanie dziecku imienia:
Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.
Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
 
Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia.
W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjecie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca.
Wymagane dokumenty:
- w przypadku matki dziecka:
·        ważny dowód osobisty – do wglądu
oraz
·         odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje /pozostawała w separacji – do wglądu
albo
·        odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu;

 - w przypadku ojca dziecka:

·        ważny dowód osobisty - do wglądu.

 

 Więcej: w dziale UZNANIE OJCOSTWA
 
Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi,” że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego).
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 38-51 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego... (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
 
PLIKI DO POBRANIA
 
- wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka
- wniosek o sporządzenie aktu urodzenia
Opublikował(a): 16.01.2015 09:03, Sabina Sabal-Haliniak
Wytworzył(a): 16.03.2009 14:53, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl