Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 382683

Zgłoszenie urodzenia dziecka

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie

pl. Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

e-mail: usc@erzeszow.pl

II piętro pok. 42,

Tel. 1 77 88 99 00, faks 17 875 46 18

tel. 17 875 4612, 875 4650, 748 4606

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, w środy w godz. 7.30-17.00


WYMAGANE DOKUMENTY

Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu.

Karta urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

 

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka.

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku,

może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

 

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu

oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej

oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa

i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.

 

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie

dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka.

Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

 

Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki.

 

OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

·        sporządzenie aktu urodzenia dziecka,

·        pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

 

Opłacie skarbowej podlega:

·        kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

.        pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione

         z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci)

         oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:

·        przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

·        na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki

adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Osoby uprawnione:

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

 

Nadanie dziecku imienia:

Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

 

Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia.

W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjecie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca.

Wymagane dokumenty:

- w przypadku matki dziecka:

·        ważny dowód osobisty – do wglądu

 

 - w przypadku ojca dziecka:

·        ważny dowód osobisty - do wglądu.

 

 Więcej: w dziale UZNANIE OJCOSTWA

 

Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi,” że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego).

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia

rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia

i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 -j.t.).

 

PLIKI DO POBRANIA

 

- wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka

 

Opublikował(a): 26.08.2015 09:34, Sabina Sabal-Haliniak
Wytworzył(a): 16.03.2009 14:53, Jerzy Wiktor
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl