Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach
do Rady Miasta Rzeszowa, Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


I.   Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w gminie Rzeszów ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1)    terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2)    właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3)    lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4)    warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy Rzeszów;

5)    komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6)    warunkach oraz formach głosowania.

 

II. Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)    całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2,
i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270);

2)    niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3)    całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy  wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie najpóźniej w dniu
8 października 2018 r.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w dniu 25 października 2018 r.

Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, 35-959 Rzeszów (budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, IV piętro, pokój 418), numery telefonów: sekretariat - 17 867 14 18, 17 867 14 15, 17 867 14 16, adres e-mail:rze-dyr@kbw.gov.pl od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w gminie Rzeszów, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie  adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie  głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma  pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego
i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni
w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

   

     Do pobrania:

 

     zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

 

     instrukcja głosowania korespondencyjnego

 

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni uprawnieni do głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w gminie Rzeszów, tak jak i udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

1)    osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2)    mąż zaufania;

3)    obserwator społeczny;

4)    osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

1)    tylko od jednej osoby lub

2)    od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra  lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwa udziela się przed pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa upoważnionym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców gminy Rzeszów składa wniosek do Prezydenta Miasta Rzeszowa najpóźniej w dniu
12 października 2018 r.
Akt pełnomocnictwa sporządzony w tym terminie dotyczy również ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta, jeżeli będzie ono przeprowadzane. Wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do dnia 12 października br. może w przypadku zarządzenia ponownego głosowania
w wyborach prezydenta miasta złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej w dniu 26 października 2018 r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

2)    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Wniosek może być złożony pocztą do Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 lub przez dowolną osobę w godzinach pracy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail:so@erzeszow.pl telefon: (17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy Rzeszów.  

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

1)    złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 lub

2)    doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.    

  

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania  utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.


 

Do pobrania:

 

 wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

     zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 

IV.  Głosowanie w wybranym przez wyborcę lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym
w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub w innym wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy Rzeszów.  Może to jednak nastąpić wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania.        

Wniosek składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa najpóźniej w dniu 16 października 2018 r. Wniosek złożony w tym terminie dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta. Wyborca, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania przed 16 października br., może w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta zgłosić taki wniosek najpóźniej w dniu 30 października 2018 r.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców
w obwodzie właściwym dla miejsca jego stałego zamieszkania.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1, w dniach:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach od  7.30 do 15.30, środa od godziny 7.30 do 17.00, adres e-mail: so@erzeszow.pl  telefon:
(17) 875 43 81, (17) 875 43 89, (17) 875 43 91, (17) 875 43 93.

 

 

 

 

V.  Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania

sporządzonej w alfabecie Braille'a

 

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę. 

 

 

VI.  Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu  wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu zapewniającym tajność głosowania przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.  

Opublikował(a): 11.09.2018 08:24, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 11.09.2018 08:09, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12293383
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl