Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

  

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

25.05.2018 r.

 

 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1)    Petycja.

2)    Zgoda podmiotu trzeciego na złożenie petycji w jego interesie (w przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego, zgoda taka jest dołączana do petycji).

3)    Dokumentacja, mająca związek ze sprawą pozostającą przedmiotem petycji (opcjonalnie).

4)    Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (opcjonalnie).

 

 

  1. Złożenie petycji drogą elektroniczną

 

             1) Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

             2) Za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

 

  1. Opłaty

      

Postępowanie nie podlega opłatom

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

1)    Przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

2)    Złożenie osobiście w Urzędzie Miasta Rzeszowa: Kancelaria Ogólna ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

3)    Przesłanie pocztą elektroniczną na adres: umrz@erzeszow.pl

4)      Przesłanie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu platformy ePUAP –/umrz/sprawy

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

     1) Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa    

      2) Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia.

      3) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

 

 

  1. Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

  1. Podstawa prawna

 

1)    Art. 63 - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
z 1997 r., Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
;

2)    Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123 z późn. zm.).

3)    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.);

 

         8.Uwagi

 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku o którym mowa powyżej, na BIP Miasta Rzeszowa zostanie ogłoszony okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W tym przypadku zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji zostanie ogłoszone na BIP Miasta Rzeszowa.

 

   9. Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów,
Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl,
tel. 17 748 4499

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i załatwienia petycji – na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123 z późn. zm.).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie wynikającym
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Opracował:

Grzegorz Baran

Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

25.05.2018 r.

 

Sprawdził:

Artur Kondrat

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

25.05.2018 r.

 

Zatwierdził:

Artur Kondrat

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

25.05.2018 r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty:

Grzegorz Baran

 


 

 

Petycje złożone w 2019 r.

 

Lp.

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan

petycji

Przedmiot petycji

Podmiot

rozpatrujący

Przewidywany termin

odpowiedzi

Odpowiedź

1.

29.01.2019

 

Anonimizacja

(lista  podpisów)

pdf

Petycja w sprawie budowy drogi publicznej stanowiącej przedłużenie ul. Wołyńskiej do ul. Potokowej

Prezydent Miasta Rzeszowa

do 29.04.2019

skan dokumentu
2. 18.02.2019

Anonimizacja

(lista  podpisów)

    pdf Petycja w sprawie budowy wiaduktu w obrębie ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie Prezydent Miasta Rzeszowa     do 18.05.2019 skan dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Petycje złożone w 2018 r.

  

Lp.Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący
Przewidywany termin odpowiedzi
Odpowiedź
1.01.02.2018 r.Anonimizacja lista podpisówpdf Petycja w sprawie budowy odcinka ulicy StrażackiejPrezydent Miasta Rzeszowado 01.05.2018r.skan dokumentu
2.08.03.2018 r.AnonimizacjapdfPetycja w sprawie zainicjonowania podpisania przez miasto Rzeszów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu Lokalnym

Prezydent Miasta

Rzeszowa

do 08.06.2018 r.

skan dokumentu

 

3.16.04.2018

Anonimizacja

(29 podpisów )

pdfPetycja w sprawie budowy jezdni o dwóch pasach ruchu na odcinku od ul. Odrzykońskiej do Al. WitosaPrezydent Miasta Rzeszowado 16.07.2018 r. skan dokumentu
413.06.2018Anonimizacja (lista 42 podpisów)pdfPetycja w sprawie wykonania połączenia ulic Krajobrazowej z ul. GrechutyPrezydent Miasta Rzeszowado 13.09.2018 r.skan dokumentu
502.08.2018Anonimizacja (lista 345 podpisów)pdfPetycja w sprawie podjęcia działań dotyczących terenu Żwirowni i Zalewu WisłokaPrezydent Miasta Rzeszowado 02.11.r. skan dokumentu
603.08.2018Anonimizacja (lista podpisów)pdfPetycja w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnejPrezydent Miasta Rzeszowado 03.11.2018 skan dokumentu
701.10.2018AnonimizacjapdfPetycja w sprawie dokonania analizy w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach/przedszkolachPrezydent Miasta Rzeszowado 01.01.2019 skan dokumentu
801.10.2018AnonimizacjapdfPetycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Gminę - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.Prezydent Miasta Rzeszowado 01.01.2019 skan dokumentu
911.10.2018Aninimizacja (ok. 700 podpisów)pdfPetycja w sprawie rewitalizacji Ogrodu Miejskiego im. SolidarnościPrezydent Miasta Rzeszowado 11.01.2019 skan dokumentu

 

Informacja zbiorcza dotycząca złożonych petycji w 2018 r. 

 

 

 

 

Petycje złożone w 2017 r.  

 

Lp.Data złożenia petycjiImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan

petycji

Przedmiot petycji

Podmiot

rozpatrujący

Przewidywany termin

odpowiedzi

Odpowiedź

1.09.06.2017
 

anonimizacja

Lista 27 podpisów

pdf

Petycja w sprawie budowy Przedszkola i Żłobka  na Osiedlu Przybyszówka

Prezydent Miasta Rzeszowado 09.09.2017skan dokumentu
2.16.06.2017

anonimizacja

Lista 45 podpisów
pdfPetycja w sprawie budowy drogi łączącej ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty z ul. LwowskąPrezydent Miasta Rzeszowado 19.09.2017 skan dokumentu 
3.29.06.2017

anonimizacja

Lista 1051 podpisów
pdfPetycja przeciwko planowanej inwestycji przy ul. Podwisłocze 30Prezydent Miasta Rzeszowado 29.09.2017  skan dokumentu
4.25.07.2017anonimizacja ( 29 podpisów )pdfPetycja w sprawie budowy miejsc postojowych przy drogach publicznych w rejonie inwestycji SM " Projektant "Prezydent Miasta Rzeszowado 25.10.2017

skan

dokumentu  

5.

30.08.2017

27.09.20017

anonimizacja

pdf

Petycja w sprawie wykupu przez Gmine Miasto Rzeszów drogi stanowiacej własnośc prywatnąPrezydent Miasta Rzeszowado 30.11.2017skan dokumentu 

 

Informacja zbiorcza dotycząca złożonych petycji w 2017 r. 

 

Petycje złożone w 2016 r.
 

Lp.

Data

złożenia

petycji

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan

petycji

Przedmiot petycji

Podmiot

rozpatrujący

Przewidywany termin

odpowiedzi

Przebieg postępowania

Odpowiedź

1.

12.02.2016

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.

pdf

wprowadzenie i wdrożenie od maja 2016 r. skutecznego programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu miasta Rzeszowa

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 12.05.2016

 

skan dokumentu

2.

 

18.05.2016

 anonimizacja

 pdf

 

Nie wynajmowanie terenów miejskich cyrkom wykorzystującym zwierzęta

 

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

 

do 18.08.2016

 

 skan dokumentu

3.04.05.2016anonimizacja pdfPetycja w sprawie zachowania funkcji skweru na Osiedlu Zimowit, uniemożliwienia powstania mostu na linii ul. Grabskiego i ul. Żeglarskiej oraz usankcjonowania przeznaczenia terenów pomiędzy ul. Zieloną a Graniczną

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 04.08.2016 skan dokumentu
4.11.08.2016

anonimizacja

Lista 36 podpisów

pdfPetycja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach miasta Rzezszowa

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

--skan dokumentu
5.2.08.2016anonimizacjapdfPetycja w sprawie  zmiany zasad przyznawania mieszkań socjalnychRada Miasta Rzeszowa-- skan dokumentu
6.27.10.2016brak zgody na udostępnienie danych osobowychpdfPetycja w sprawie budowy systemu kolei miejskiej

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 27.01.2017  skan dokumentu
7.28.10.2016brak zgody na udostępnienie danych osobowychpdfPetycja w sprawie umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 28.01.2017  skan dokumentu
8.23.12.2016brak zgody na udostępnienie danych osobowychpdfPetycja w sprawie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi łączącego ulice Wyspiańskiego, Sondeja, Hoffmanowej, Lisa Kuli w Rzeszowie

Prezydent

Miasta

Rzeszowa

do 23.03.2017  skan dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zbiorcza dotycząca złożonych petycji w 2016 r. 

 

Petycje złożone w 2015 r.  

 

Lp.Data złożenia petycjiImię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedziPrzebieg postępowaniaOdpowiedź
1.16.11.2015Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy Sp. k reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka ŚwiecępdfWszczęcie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, wyprodukowanych w latach 2009-2015Prezydent Miasta Rzeszowado 16.02.2016 skan dokumentu

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zbiorcza dotycząca złożonych petycji w 2015 r. 

Opublikował(a): 26.03.2019 10:48, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 30.12.2015 10:26, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 10865961
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl