Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 

 

 

Wydział Komunikacji

 

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

08.03.2017

 

 

 

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Wniosek – formularz:

 

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

Załączniki:

Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonywującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki ustawowe,

Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,

Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Do wglądu:

Dowód rejestracyjny pojazdu,

Świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru) zainstalowanego w pojeździe,

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

Orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości

 

 

3. Opłaty

 

 

Opłata administracyjna:

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar gminy – miasto Rzeszów pobiera się opłatę w wysokości: 

licencja ważna od 2 do 15 lat - 200 zł
licencja ważna powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
licencja ważna powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Opłaty można dokonać np. w kasie banku pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.

Opłata skarbowa:

 

Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

 

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np. pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji należy złożyć do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7, pokój nr 30.

 

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

 

6. Tryb odwoławczy

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

 

 

7. Podstawa prawna


Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916).

 

 

8. Uwagi

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję że:

        1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

        2.    Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

        3.    Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie wykonywania transportu drogowego – na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 „Podstawa prawna”.

        4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

        5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

        6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

        7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem
o zmianę treści licencji.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 875-45-61.

 

 

Opracował

 

Bartłomiej Szymanek

 

08.03.2017

 

Zatwierdził

 

Krzysztof Wadiak

 

 08.03.2017

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Bartłomiej Szymanek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 14.03.2019 11:36, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 26.08.2014 09:12, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12724362
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl