Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wydanie prawa jazdy w przypadku rozszerzania uprawnień do kierowania pojazdami

 

Wydział Komunikacji

 


 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

24.02.2017r.

 

Wydanie prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie nowych kategorii prawa jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia powinna uzyskać profil kandydata na kierowcę.

 

W tym celu składa:
- Wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz)
- Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
- Kolorową fotografię (patrz wymagania dot. fotografii)
- Kserokopię posiadanego prawa jazdy oraz oryginał (do wglądu)
- Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na przystąpienie do szkolenia oraz na uzyskanie prawa jazdy, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat (formularz)
- Dokument tożsamości (do wglądu)
Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, przy czym:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni  w każdym roku kalendarzowym,

- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste,
a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania
o określonym czasie trwania, albo

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę
w szkole.

 


 

 

2.  Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości.

 

 

3.  Opłaty

 

Wydanie profilu kandydata na kierowcę – bez opłat.

Opłatę za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) wnosi się po zdaniu egzaminu państwowego.

Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A.  w Urzędzie.

Nr rachunku 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.

 

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedstawić w Wydziale Komunikacji, pokój nr 14.

 

Uwaga

Zamówienie na prawo jazdy jest wysyłane po przedstawieniu potwierdzenia wniesienia opłaty.

 

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75.

 

 

 5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Do 2 dni roboczych – profil kandydata na kierowcę

Do 30 dni – wydanie prawa jazdy

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

  1. Podstawa prawna

 

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U.  z  2019 r. poz. 341 z późn.zm )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 z późn.zm )

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia  2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372 z późn. zm.)

 

 

8. Uwagi

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji

Urzędu Miasta Rzeszowa

        Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi..

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii należy odebrać potwierdzenie wygenerowania profilu kandydata na kierowcę, które należy przedstawić w wybranym ośrodku szkolenia kierowców, a następnie w ośrodku egzaminowania.

 

Prawa jazdy kategorii:

- AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T – wydaje się na okres 15 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to
z orzeczenia lekarskiego),

- C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E – wydaje się na okres 5 lat (okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego).

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów

i wyjaśnień.

 

W przypadku korzystania z formularza wniosku umieszczonego na BIP Urzędu Miasta należy wydrukować go dwustronnie.

Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 

Opracował

Monika Siedlecka - Kielar

24.02.2017r.

Zatwierdził

Krzysztof Wadiak

24.02.2017r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Monika Siedlecka - Kielar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
WNIOSEK.pdf (694,3 KB)
Opublikował(a): 12.04.2019 09:26, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 10.06.2014 13:47, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13031212
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl