Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Postępowanie w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów

 

 

 

Wydział Komunikacji

 


 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

 

24.02.2017r.

 

Postępowanie w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego

(skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
i badania psychologiczne)

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami - należy przedstawić
  w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o skierowaniu
 • Dokument tożsamości (do wglądu)

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości.

 

 

 1. Opłaty

 

Bez opłat.

 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 13, tel.  17 875 45 73

 

Decyzje o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego i badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami wydawane są na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

 

Przed przystąpieniem do egzaminu kontrolnego należy pobrać z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa profil kandydata na kierowcę, który umożliwia zapisanie się na egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

 

W celu otrzymania profilu kandydata na kierowcę należy przedstawić orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

 
Na badanie psychologiczne należy się udać po otrzymaniu decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne wydanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

Decyzję o skierowaniu na badania psychologiczne należy przedstawić psychologowi uprawnionemu do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

 

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Do 30 dni

 

 

 1. Tryb odwoławczy

 

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

 

 1. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 5 styczna 2011 r. o  kierujących  pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn.zm )

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania
z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U.
z 2013 r. poz. 9 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937)

 

 1. Uwagi

 

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji

Urzędu Miasta Rzeszowa

        Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.     Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi..

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa nie jest uprawniony do dokonywania oceny zasadności naliczonych punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego ani wniosku komendanta wojewódzkiego Policji o skierowanie osoby na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i badanie psychologiczne.

 

Badanie psychologiczne przeprowadzane jest przez psychologa uprawnionego do wykonywania badań
w zakresie psychologii transportu.

 

W przypadku nieprzedstawienia orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy, wydawana jest decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy. (patrz: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy)

 

W przypadku stwierdzenia, na podstawie orzeczenia psychologicznego, istnienia przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wydawana jest decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. (patrz: Przywrócenie uprawnień)

 

Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego przeprowadzane jest w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.

 

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu kontrolnego bądź nieprzystąpienia do egzaminu
w wyznaczonym terminie, wydawana jest decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. (patrz: Przywrócenie uprawnień)

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

 

Opracował

Monika Siedlecka – Kielar

24.02.2017r.

Zatwierdził

Krzysztof Wadiak

24.02.2017r.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Monika Siedlecka - Kielar

 

 

 

 

 


 

Opublikował(a): 12.04.2019 09:43, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 17.07.2014 11:42, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13030720
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl