Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Wydział Komunikacji

 

 


 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

05.04.2019 r.

 

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)

 

1.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu - w przypadku, gdy zmiana danych wpisanych do rejestru powoduje zmianę zaświadczenia (np.: zmiana oznaczenia lub siedziby przedsiębiorcy, adresu ośrodka, zmniejszenia zakresu szkolenia).

Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

 

2.       Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

 

Nie można załatwić sprawy elektronicznie.

 

 

3.       Opłaty

 

Opłaty administracyjne

Zawiadomienie o zmianie danych – jest wolne od opłat

Opłaty skarbowe;

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

 

 

4.       Miejsce złożenia dokumentów

 

Sprawa rozpatrywana jest po złożeniu przez klienta wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty są składane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7   35-002 Rzeszów 

Pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu

 

5.       Sposób i termin załatwienia sprawy

 

 

Wydanie zaświadczenia lub zmienionego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa o odmowie dokonania wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

6.       Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

7.       Podstawa prawna

 

ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.).

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000).

 

           8.  Uwagi

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję że:

        1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

        2.    Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

        3.    Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie  ośrodków szkolenia kierowców – na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 „Podstawa prawna”.

        4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

        5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

        6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

        7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku

 

 


 

 

Opracował

Progorowicz Henryk

 

05.04.2019 r.

 

Zatwierdził

Wadiak Krzysztof

 

05.04.2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Progorowicz Henryk

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 24.07.2019 09:44, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 31.03.2017 08:09, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13761744
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl