Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Wydział Komunikacji

 

 


 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

05.04.2019 r.

 

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego  do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Wniosek  o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D.

Załączniki (kopie dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań:

·         prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat,

·         prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej w zakresie kategorii A, B, C lub D prawa jazdy,

·         posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:

-      lokalu biurowego, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywania dokumentacji związanej ze szkoleniem, oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,

-      sali wykładowej wyposażonej w sprzęt i urządzenia umożliwiając prowadzenie zajęć na odległość,

-      placu manewrowego, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności odgrodzony oraz który winien umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia;

·         posiadanie pojazdów szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D prawa jazdy, przy  czym:

-      co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy winien być własnością przedsiębiorcy lub przedmiotem leasingu,

-      pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B winien być nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C winien być nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii D winien być nie starszy niż 12 lat;

·         posiadanie pomocy i środków dydaktycznych zapewniających szkolenie zgodnie z obowiązującym  programem szkolenia,

·         zatrudnianie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w tym:

-      dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C– od co najmniej 5 lat,

-      jednego instruktora posiadającego uprawnienie do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań – oraz

-      osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) oraz

-      posiadać akredytację kuratora oświaty, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.).

Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

 

Nie można załatwić sprawy elektronicznie.

 

 

 

  1. Opłaty

 

Opłaty administracyjne

 za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.

Opłaty skarbowe

złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

 Opłatę administracyjną  można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

NUMER KONTA: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Sprawa rozpatrywana jest po złożeniu przez klienta wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty są składane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa Plac Ofiar Getta 7   35-002 Rzeszów 

Pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

 

Wydanie zaświadczenia lub zmienionego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa o odmowie dokonania wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

  1. Tryb odwoławczy

 

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

 

  1. Tryb odwoławczy podstawa prawna

 

·ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 341, z późn. zm.).

·ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz 2096 z późn.zm.)

·ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz.1000)

 

 

       8.  Uwagi

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję że:

        1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

        2.    Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

        3.    Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie  ośrodków szkolenia kierowców – na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 „Podstawa prawna”.

        4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

        5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

        6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

        7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.


 

 

Opracował

Progorowicz Henryk

 

05.04.2019 r.

 

 

Zatwierdził

Wadiak Krzysztof

 

05.04.2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Progorowicz Henryk

 

 

 

       

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 24.07.2019 09:46, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 31.03.2017 08:27, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13090840
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl