Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

 

 

 

Wydział Komunikacji

 

 

 

 

 

 


 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia

05.04.2019 r.

 

Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/wykładowcy

 

 

 

1.       Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/wykładowcy nauki jazdy.

Załączniki:

·kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, przez okres co najmniej 2 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem kategorii ;

·kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

·kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

·zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;

·kserokopia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę;

·zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wyrokiem sądu za:

-         przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

-         przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

-         przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

-         prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

-         przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

-         przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

·wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

·w przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, lub D należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora.

Pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela.

 

 

2.       Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

 

Nie można załatwić sprawy elektronicznie.

 

 

3.       Opłaty

 

Opłaty administracyjne

 za wpis do ewidencji instruktorów– 50zł;

za wpis do ewidencji wykładowców– 50zł;

Opłaty skarbowe;

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

 Opłatę administracyjną  można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

NUMER KONTA: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

 

4.       Miejsce złożenia dokumentów

 

Sprawa rozpatrywana jest po złożeniu przez klienta wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty są składane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Plac Ofiar Getta 7    35-002 Rzeszów

Pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu.

 

5.       Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie, do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku

 

6.       Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

7.       Podstawa prawna

 

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)

ustawa z dnia 14 czerwca 960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 z późn.zm.)

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz.1000)

 

       8.       Uwagi

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Rzeszowa

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję że:

        1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

        2.    Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

        3.    Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie  ośrodków szkolenia kierowców – na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 „Podstawa prawna”.

        4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

        5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

        6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

        7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.


 

 

Opracował

Progorowicz Henryk

 

05.04.2019 r.

 

 

Zatwierdził

Wadiak Krzysztof

 

05.04.2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

Progorowicz Henryk

 

 

 

       

 

 


Opublikował(a): 24.07.2019 09:50, Agnieszka Długosz-Probola
Wytworzył(a): 07.02.2013 09:58, Krzysztof Wadiak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13029407
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl