Wersja Archiwalna

Straż Miejska

Siedziba

logo Straży Miejskiej w Rzeszowie

Adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon interwencyjny (bezpłatny): 986
Telefon: 17 8754670

Faks: 17 8636075
Strona internetowa:
http://www.sm.erzeszow.pl
E-Mail:
strazmiejska@erzeszow.pl
Godziny pracy: całodobowo

 

Komendant

Imię i nazwisko: Józef Wisz
Siedziba: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon: 17 8754670
Kompetencje: ustawa o strażach gminnych, zakres czynności.
Godziny pracy: 7:30 – 15:30

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

- Uchwała Rady Miasta Nr XVI/21/91 z 19 marca 1991 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej .
- Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984. oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1190)
- Status - Gminna samorządowa jednostka organizacyjna gminy - miasta Rzeszów, nie mająca osobowości prawnej.

Struktura organizacyjna i Regulamin organizacyjny

Liczba etetów: 65 (61 mundurowych + 4 pracowników cywilnych)

Statut - nie posiada

Regulamin SM

 

Zadania

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Tryb działania

Straż Miejska działa na podstawie Ustawy oraz Rozporządzeń Rady Ministrów a także aktów prawa miejscowego (Uchwał Rady Miasta). Działalność Straży opiera się głównie na całodobowym patrolowaniu miasta, przyjmowaniu i załatwianiu zgodnie z kompetencjami interwencji telefonicznych, przyjmowaniu interesantów, pism od mieszkańców i instytucji oraz udzielaniu odpowiedzi. Straż Miejska zajmuje się przede wszystkim czystością miasta, ale także w znacznym stopniu bezpieczeństwem mieszkańców.

Prowadzone sprawy

- bezpieczeństwo publiczne oraz czystość i porządek w mieście

Rejestry, ewidencje, archiwa

- książka służb, książka interwencji, rejestr pism przychodzących i wychodzących, rejestr spraw sądowych, ewidencja zakupów, ewidencja etatów, ewidencja wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego, ewidencja wyników działań straży (prewencja, mandaty i inne)

 

Sprawozdania

 

Majątek

Majątek komunalny będący na stanie Straży Miejskiej w Rzeszowie:

- 2 samochody osobowe Dacia SD Logan
- 2 samochody osobowe Dacia Logan
- 1 samochód osobowy Opel Astra
- 1 samochód osobowy Daewoo Lanos
- 1 samochód osobowy Polonez Atu Plus
- 10 zestawów komputerowych
- 1 kserokopiarka Kyocera Mita 1525
- 12 aparatów telefonicznych stacjonarnych
- 3 telefony komórkowe
- 3 cyfrowe kompaktowe aparaty fotograficzne Canon PowerShot A520, A580
Łączność bezprzewodowa:
- 1 radiotelefon stacjonarny
- 7 radiotelefonów samochodowych
- 34 radiotelefonów nasobnych

 

Budżet

- na 2009 r.

 

Bilans

- za 2008 r.

 

Wysokość opłat

Straż Miejska nie pobiera od obywateli żadnych opłat za świadczone usługi. Wpływy z tytułu mandatów karnych odprowadzane są w całości do Urzędu Miasta w Rzeszowie. Wysokość mandatów reguluje: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (ostatnie z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023)

 

Data ostatniej aktualizacji - 22 stycznia 2010 r.

Data pracowania - 22 września 2005 r., 25 października 2007 r., 27 lutego 2008 r.


Opracował - Stanisław Boratyn - inspektor

Zatwierdził - Józef Wisz - Komendant

  

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 24.04.2019 13:00, Stanisław Boratyn
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:21, Józef Wisz
Drukuj Poleć znajomym