Wersja Archiwalna

Straż Miejska w Rzeszowie

Straż Miejska w Rzeszowie - Biuletyn Informacji Publicznej

Siedziba

ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon interwencyjny (bezpłatny): 986
Telefon: 178754670
Fax: 178636075
Strona internetowa: www.sm.erzeszow.pl
Email: strazmiejska@erzeszow.pl

ePUAP: pismo ogólne do podmiotu publicznego (smrzeszow)
Godziny pracy: całodobowo
Liczba etatów: 62 w tym 58 mundurowych i 4 cywilne

Komendant

Imię i nazwisko: Józef Wisz
Miejsce urzędowania: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon: 178754670
Godziny pracy: 7:30 do 15:30

Komendant jest przełożonym pracowników mundurowych i cywilnych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Rzeszowie.

Do kompetencji Komendanta należy między innymi:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,
- reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Straży Miejskiej,
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu pracy.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XVI/21/91 z 19 marca 1991 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej: LINK
- Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r.:
LINK

Statut

Straż Miejska w Rzeszowie jest gminną samorządową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów, nie mającą osobowości prawnej.

- Regulamin Straży Miejskiej:
LINK
- Struktura organizacyjna:
LINK

Tryb działania

Straż Miejska działa na podstawie Ustawy oraz Rozporządzeń Rady Ministrów a także aktów prawa miejscowego (Uchwał Rady Miasta). Działalność Straży opiera się głównie na całodobowym patrolowaniu miasta, przyjmowaniu i załatwianiu zgodnie z kompetencjami interwencji telefonicznych, przyjmowaniu interesantów, pism od mieszkańców i instytucji oraz udzielaniu odpowiedzi. Straż Miejska zajmuje się przede wszystkim czystością miasta, ale także w znacznym stopniu bezpieczeństwem mieszkańców.
Prowadzone sprawy: Bezpieczeństwo publiczne oraz czystość i porządek w mieście.

Zadania

Do zadań Straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Książka służb, książka interwencji, rejestr pism, rejestr spraw sądowych, Ewidencja etatów, wyposażenia i wyników działań straży.
Dane z prowadzonych przez Straż Miejską w Rzeszowie rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Rzeszowie, zgodnie z art.10 ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek.

Majątek

Majątek komunalny będący na stanie Straży Miejskiej w Rzeszowie:
- 2 samochody osobowe Dacia SD Logan (2009)
- 2 samochody osobowe Dacia Logan (2006)
- 1 samochód osobowy Opel Astra (2008)
- 1 samochód osobowy Skoda Octavia (2011)
- 1 samochód osobowy Nissan Note (2012)
- 2 skutery LingBen (2008)

- 12 zestawów komputerowych
- 1 kserokopiarka Develop Ineo 163
- 13 aparatów telefonicznych stacjonarnych
- 3 telefony komórkowe
- 4 cyfrowe kompaktowe aparaty fotograficzne

Łączność bezprzewodowa:
- 1 radiotelefon stacjonarny
- 7 radiotelefonów samochodowych
- 34 radiotelefonów nasobnych

Sprawozdania

 

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2014 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2013 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2012 rok. LINK

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2011 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2010 rok. LINK

Finanse

Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2014 r. LINK
Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2013 r. LINK
Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2012 r. LINK
Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2011 r. LINK
Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2010 r. LINK

Kontrole

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Rzeszowie
okres kontroli organ kontrolujący zakres kontroli
18 sierpień - listopad 2015 Najwyższa Izba Kontroli
finansowanie i działalność Straży Miejskiej, 
29-30 stycznia 2014 Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
wybrane zagadnienia prawa pracy
29 stycznia 2014 Wojewoda Podkarpacki
Komenda Wojewódzka Policji
Kontrola doraźna dotycząca postępowania mandatowego
4 grudnia 2013 Wojewoda Podkarpacki
Komenda Wojewódzka Policji
Kontrola doraźna dotycząca służby, prawa pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy
15 października do 15 listopada 2013 Prezydent Miasta Rzeszowa
Biuro Kontroli
Kontrola kompleksowa, realizacja zadań statutowych, realizacja przychodówm, prawidłowość podejmowania i realizacji zobowiązań
17 do 25 października 2012 ZUS Rzeszów prawidłowość wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
30 czerwca do 5 lipca 2011 Biuro Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
przychody i wydatki za 2010r., procedury kontroli zarządczej
4 do 5 listopada
2010
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie sposób wykonywania i realizacji uprawnień zawartych w ustawie o strażach gminnych (miejskich)
9 do 10 marca
2009
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
księgowość, kadry
12 do 13 sierpnia
2008
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
księgowość, kadry
23 do 28 sierpnia
2007
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Rzeszowie
prawo pracy
27 do 28 grudnia
2007
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
kontrola finansowa wydatków 2006
22 do 24 maja
2007
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
działania SM w zakresie zawierania umów na wywóz nieczystości przez firmy, punkty usługowe i właścicieli nieruchomości
22 września do 3 paździertnika
2005
ZUS Rzeszów zgłoszenia do ubezpieczeń, rozliczanie składek, wypłacanie zasiłków, wydawanie zaświadczeń itp.
4 do 26 października
2001
Regionalna Izba Obrachunkowa
Rzeszów
gospodarka finansowa

Opłaty

Straż Miejska w Rzeszowie nie pobiera od obywateli żadnych opłat za świadczone usługi. Wpływy z tytułu mandatów karnych odprowadzane są w całości na rachunek Urzędu Miasta w Rzeszowie. Wysokość mandatów reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

=================================
Data ostatniej aktualizacji: 22 grudnia 2015 r.
Opracował: st.insp. Stanisław Boratyn
Zatwierdził: Komendant Józef Wisz

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 24.04.2019 13:00, Stanisław Boratyn
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:21, Józef Wisz
Drukuj Poleć znajomym