Wersja Archiwalna

Straż Miejska w Rzeszowie

Straż Miejska w Rzeszowie - Biuletyn Informacji Publicznej

Siedziba

ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon interwencyjny (bezpłatny): 986
Telefon: 178754670
Fax: 178636075
Strona internetowa: www.sm.erzeszow.pl
Email: strazmiejska@erzeszow.pl

ePUAP: pismo ogólne do podmiotu publicznego (smrzeszow)
Godziny pracy: całodobowo
Liczba etatów: 62 w tym 58 mundurowych i 4 cywilne

Komendant

Imię i nazwisko: Józef Wisz
Miejsce urzędowania: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon: 178754670
Godziny pracy: 7:30 do 15:30

Komendant jest przełożonym pracowników mundurowych i cywilnych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Rzeszowie.

Do kompetencji Komendanta należy między innymi:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,
- reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Straży Miejskiej,
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu pracy.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XVI/21/91 z 19 marca 1991 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej: LINK
- Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r.:
LINK

Statut

Straż Miejska w Rzeszowie jest gminną samorządową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów, nie mającą osobowości prawnej.

- Regulamin Straży Miejskiej:
LINK
- Struktura organizacyjna:
LINK

Tryb działania

Straż Miejska działa na podstawie Ustawy oraz Rozporządzeń Rady Ministrów a także aktów prawa miejscowego (Uchwał Rady Miasta). Działalność Straży opiera się głównie na całodobowym patrolowaniu miasta, przyjmowaniu i załatwianiu zgodnie z kompetencjami interwencji telefonicznych, przyjmowaniu interesantów, pism od mieszkańców i instytucji oraz udzielaniu odpowiedzi. Straż Miejska zajmuje się przede wszystkim czystością miasta, ale także w znacznym stopniu bezpieczeństwem mieszkańców.
Prowadzone sprawy: Bezpieczeństwo publiczne oraz czystość i porządek w mieście.

Zadania

Do zadań Straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Książka służb, książka interwencji, rejestr pism, rejestr spraw sądowych, Ewidencja etatów, wyposażenia i wyników działań straży.
Dane z prowadzonych przez Straż Miejską w Rzeszowie rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Rzeszowie, zgodnie z art.10 ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek.

Majątek

Majątek komunalny będący na stanie Straży Miejskiej w Rzeszowie:
- 2 samochody osobowe Dacia SD Logan (2009)
- 2 samochody osobowe Dacia Logan (2006)
- 1 samochód osobowy Opel Astra (2008)
- 1 samochód osobowy Skoda Octavia (2011)
- 1 samochód osobowy Nissan Note (2012)
- 2 skutery LingBen (2008)

- 12 zestawów komputerowych
- 1 kserokopiarka Develop Ineo 163
- 13 aparatów telefonicznych stacjonarnych
- 3 telefony komórkowe
- 4 cyfrowe kompaktowe aparaty fotograficzne

Łączność bezprzewodowa:
- 1 radiotelefon stacjonarny
- 7 radiotelefonów samochodowych
- 34 radiotelefonów nasobnych

Sprawozdania

 

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2014 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2013 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2012 rok. LINK

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2011 rok. LINK
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2010 rok. LINK

Finanse

Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2014 r. LINK
Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2013 r. LINK
Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2012 r. LINK
Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2011 r. LINK
Bilans Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2010 r. LINK

Kontrole

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Rzeszowie
okres kontroli organ kontrolujący zakres kontroli
29 stycznia 2014 Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
wybrane zagadnienia prawa pracy
29 stycznia 2014 Wojewoda Podkarpacki
Komenda Wojewódzka Policji
Kontrola doraźna dotycząca postępowania mandatowego
4 grudnia 2013 Wojewoda Podkarpacki
Komenda Wojewódzka Policji
Kontrola doraźna dotycząca służby, prawa pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy
15 października do 15 listopada 2013 Prezydent Miasta Rzeszowa
Biuro Kontroli
Kontrola kompleksowa, realizacja zadań statutowych, realizacja przychodówm, prawidłowość podejmowania i realizacji zobowiązań
17 do 25 października 2012 ZUS Rzeszów prawidłowość wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
30 czerwca do 5 lipca 2011 Biuro Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
przychody i wydatki za 2010r., procedury kontroli zarządczej
4 do 5 listopada
2010
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie sposób wykonywania i realizacji uprawnień zawartych w ustawie o strażach gminnych (miejskich)
9 do 10 marca
2009
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
księgowość, kadry
12 do 13 sierpnia
2008
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
księgowość, kadry
23 do 28 sierpnia
2007
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Rzeszowie
prawo pracy
27 do 28 grudnia
2007
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
kontrola finansowa wydatków 2006
22 do 24 maja
2007
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
działania SM w zakresie zawierania umów na wywóz nieczystości przez firmy, punkty usługowe i właścicieli nieruchomości
22 września do 3 paździertnika
2005
ZUS Rzeszów zgłoszenia do ubezpieczeń, rozliczanie składek, wypłacanie zasiłków, wydawanie zaświadczeń itp.
4 do 26 października
2001
Regionalna Izba Obrachunkowa
Rzeszów
gospodarka finansowa

Opłaty

Straż Miejska w Rzeszowie nie pobiera od obywateli żadnych opłat za świadczone usługi. Wpływy z tytułu mandatów karnych odprowadzane są w całości na rachunek Urzędu Miasta w Rzeszowie. Wysokość mandatów reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

=================================
Data ostatniej aktualizacji: 22 grudnia 2015 r.
Opracował: st.insp. Stanisław Boratyn
Zatwierdził: Komendant Józef Wisz

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 24.04.2019 13:00, Stanisław Boratyn
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:21, Józef Wisz
Drukuj Poleć znajomym