Wersja Archiwalna

Straż Miejska w Rzeszowie

logo Straży Miejskiej w Rzeszowie

telefon alarmowy

986

 

Siedziba

ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
bezpłatny telefon interwencyjny: 986
tel. 178754670  fax: 178636075
Strona internetowa: www.sm.erzeszow.pl
E-Mail: strazmiejska@erzeszow.pl
Godziny pracy: całodobowo
Liczba etatów: 64 (60 mundurowych + 4 cywilne)

 

Komendant

Imię i nazwisko: Józef Wisz
Miejsce urzędowania: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 70
Godziny pracy: 7:30 - 15:30

Komendant jest przełożonym pracowników mundurowych i cywilnych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Rzeszowie.

Do kompetencji Komendanta należy między innymi:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,
- reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Straży Miejskiej,
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu pracy.

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XVI/21/91 z 19 marca 1991 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej - otwórz
- Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) - przejdź

 

Statut
Straż Miejska w Rzeszowie jest gminną samorządową jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów, nie mającą osobowości prawnej.

REGULAMIN Straży Miejskiej: otwórz

STRUKTURA ORGANIZACYJNA: otwórz

 

Tryb działania

Straż Miejska działa na podstawie Ustawy oraz Rozporządzeń Rady Ministrów a także aktów prawa miejscowego (Uchwał Rady Miasta). Działalność Straży opiera się głównie na całodobowym patrolowaniu miasta, przyjmowaniu i załatwianiu zgodnie z kompetencjami interwencji telefonicznych, przyjmowaniu interesantów, pism od mieszkańców i instytucji oraz udzielaniu odpowiedzi. Straż Miejska zajmuje się przede wszystkim czystością miasta, ale także w znacznym stopniu bezpieczeństwem mieszkańców.
Prowadzone sprawy: - bezpieczeństwo publiczne oraz czystość i porządek w mieście.

 

Zadania

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

- książka służb, książka interwencji, rejestr pism, rejestr spraw sądowych, Ewidencja etatów, wyposażenia i wyników działań straży,

Dane z prowadzonych przez Straż Miejską w Rzeszowie rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Rzeszowie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek.

 

Majątek

Majątek komunalny będący na stanie Straży Miejskiej w Rzeszowie:
- 2 samochody osobowe Dacia SD Logan (2009)
- 2 samochody osobowe Dacia Logan (2006)
- 1 samochód osobowy Opel Astra (2008)
- 1 samochód osobowy Skoda Octavia (2011)
- 1 samochód osobowy Nissan Note (2012)
- 2 skutery LingBen (2008)

- 10 zestawów komputerowych
- 1 kserokopiarka Develop Ineo 163
- 12 aparatów telefonicznych stacjonarnych
- 2 telefony komórkowe
- 4 cyfrowe kompaktowe aparaty fotograficzne

Łączność bezprzewodowa:
- 1 radiotelefon stacjonarny
- 7 radiotelefonów samochodowych
- 34 radiotelefonów nasobnych

 

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2013 rok. - otwórz
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie za 2014 rok. - otwórz

 

Finanse

Bilans 2012r. - otwórz

 

Kontrole
okres kontroli organ kontrolujący zakres kontroli
29.01.2014 Wojewoda Podkarpacki
Komenda Wojewódzka Policji
Kontrola doraźna dotycząca postępowania mandatowego
04.12.2013 Wojewoda Podkarpacki
Komenda Wojewódzka Policji
Kontrola doraźna dotycząca służby, prawa pracy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy
15.10-15.11
2013
Prezydent Miasta Rzeszowa
Biuro Kontroli
Kontrola kompleksowa, realizacja zadań statutowych, realizacja przychodówm, prawidłowość podejmowania i realizacji zobowiązań
17-25.10
2012
ZUS Rzeszów prawidłowość wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
30.06-05.07
2011
Biuro Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
przychody i wydatki za 2010r., procedury kontroli zarządczej
04-05.11
2010
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie sposób wykonywania i realizacji uprawnień zawartych w ustawie o strażach gminnych (miejskich)
09-10.03
2009
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
księgowość, kadry
12-13.08
2008
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
księgowość, kadry
23-28.08
2007
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Rzeszowie
prawo pracy
27-28.12
2007
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
kontrola finansowa wydatków 2006
22-24.05
2007
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa
działania SM w zakresie zawierania umów na wywóz nieczystości przez firmy, punkty usługowe i właścicieli nieruchomości
22.09-03.10
2005
ZUS Rzeszów zgłoszenia do ubezpieczeń, rozliczanie składek, wypłacanie zasiłków, wydawanie zaświadczeń itp.
04-26.10
2001
Regionalna Izba Obrachunkowa
Rzeszów
gospodarka finansowa

 

Wysokość opłat
Straż Miejska nie pobiera od obywateli żadnych opłat za świadczone usługi. Wpływy z tytułu mandatów karnych odprowadzane są w całości do Urzędu Miasta w Rzeszowie. Wysokość mandatów reguluje: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

=================================
Data ostatniej aktualizacji: 8 kwietnia 2015 r.
Opracował: st.insp. Stanisław Boratyn
Zatwierdził: Komendant Józef Wisz

Opublikował(a): 24.04.2019 13:00, Stanisław Boratyn
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:21, Józef Wisz
Drukuj Poleć znajomym