Wersja Archiwalna

Straż Miejska w Rzeszowie

logo Straży Miejskiej w Rzeszowie

 

 

 

 

Siedziba

Adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon interwencyjny (bezpłatny): 986
Telefon: 17 875 46 70
Faks: 17 863 60 75
Strona internetowa: www.sm.erzeszow.pl
E-Mail: strazmiejska@um.rzeszow.pl
Godziny pracy: całodobowo
Liczba etatów: 64 (61 mundurowych + 4 cywilne)

Komendant

Imię i nazwisko: Józef Wisz
Siedziba: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 70
Godziny pracy: 7:30 – 15:30

Komendant jest przełożonym pracowników mundurowych i cywilnych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Rzeszowie.
Do kompetencji Komendanta należy między innymi:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,
- reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Straży Miejskiej,
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu pracy.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

- Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XVI/21/91 z 19 marca 1991 r. w sprawie utworzenia straży miejskiej - otwórz
- Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) - przejdź

Status

Gminna samorządowa jednostka organizacyjna gminy - miasta Rzeszów, nie mająca osobowości prawnej.
Struktura organizacyjna - otwórz
Regulamin Straży Miejskiej - otwórz

Zadania

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Tryb działania

Straż Miejska działa na podstawie Ustawy oraz Rozporządzeń Rady Ministrów a także aktów prawa miejscowego (Uchwał Rady Miasta). Działalność Straży opiera się głównie na całodobowym patrolowaniu miasta, przyjmowaniu i załatwianiu zgodnie z kompetencjami interwencji telefonicznych, przyjmowaniu interesantów, pism od mieszkańców i instytucji oraz udzielaniu odpowiedzi. Straż Miejska zajmuje się przede wszystkim czystością miasta, ale także w znacznym stopniu bezpieczeństwem mieszkańców.
Prowadzone sprawy: - bezpieczeństwo publiczne oraz czystość i porządek w mieście

Rejestry, ewidencje, archiwa

- książka służb, książka interwencji, rejestr pism, rejestr spraw sądowych, Ewidencja etatów, wyposażenia i wyników działań straży,

Dane z prowadzonych przez Straż Miejską w Rzeszowie rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).
Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Rzeszowie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek.

Sprawozdania

Ewidencja etatów, wyposażenia i działań straży za 2012r. - otwórz

Majątek

Majątek komunalny będący na stanie Straży Miejskiej w Rzeszowie:
- 2 samochody osobowe Dacia SD Logan
- 2 samochody osobowe Dacia Logan
- 1 samochód osobowy Opel Astra
- 1 samochód osobowy Daewoo Lanos
- 1 samochód osobowy Skoda Octavia
- 1 samochód osobowy Nissan Note
- 2 skutery LingBen

- 10 zestawów komputerowych
- 1 kserokopiarka Develop Ineo 163
- 12 aparatów telefonicznych stacjonarnych
- 2 telefony komórkowe
- 3 cyfrowe kompaktowe aparaty fotograficzne Canon PowerShot A520, A580

Łączność bezprzewodowa:
- 1 radiotelefon stacjonarny
- 7 radiotelefonów samochodowych
- 34 radiotelefonów nasobnych 

Wysokość opłat

Straż Miejska nie pobiera od obywateli żadnych opłat za świadczone usługi. Wpływy z tytułu mandatów karnych odprowadzane są w całości do Urzędu Miasta w Rzeszowie. Wysokość mandatów reguluje: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.================================= Data ostatniej aktualizacji: 2 lipca 2013 r.
Opracował: st.insp. Stanisław Boratyn
Zatwierdził: Komendant Józef Wisz
 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 24.04.2019 13:00, Stanisław Boratyn
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:21, Józef Wisz
Drukuj Poleć znajomym