Wersja Archiwalna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Siedziba

Adres: ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów
Telefon: 017 85 35 281, 286
Fax: 0 17 86 29 020
E-Mail: biuro@spzoz1.rzeszow.prx.pl
Godziny pracy: 7.25 – 15.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr n. med. Leszek Czerwiński
Siedziba: Rzeszów, ul. Czackiego 2
Telefon: 017 853-25-60
Kompetencje: zarządzanie firmą, decyzje kadrowe, decyzje finansowe, decyzje medyczne
Godziny pracy: codziennie od 7.00 – 14.35

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Powołana na podstawie: Uchwały Nr XXXIX/87/96 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25.06.1996 r., przekształcająca ZOZ Nr 1 w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Regulamin organizacyjny

Regulamin porządkowy

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie porządkowym

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie porządkowym

Struktura organizacyjna

Statut

Tryb działania

W skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie wchodzą:
- Szpital Miejski im. Jana Pawła II;
- Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
- Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
- Zakłady Diagnostyczne;
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Szpital Miejski im. Jana Pawła II zapewnia opiekę w następujących oddziałach:
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Chirurgii Naczyniowej,
- Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii,
- Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych,
- Ginekologiczno-Położniczy,
- Neonatologiczny,
- Pediatryczno-Pulmonologiczny;
- Izba Przyjęć: Ambulatorium Ogólne, Ambulatorium Chirurgiczne i Ortopedyczne, Ambulatorium Pediatryczne, Ambulatorium Ginekologiczno-Położnicze, Ambulatorium Opieki Całodobowej.

Pacjent ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu na podstawie skierowania lekarza, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
W stanach nagłych świadczenia udzielane są bez wymaganego skierowania.
W przypadku pacjentów ubezpieczonych świadczenia finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
W skład Zespołu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wchodzą:
1. Przychodnia Specjalistyczna nr 1, ul. Hetmańska 21,
2. Przychodnia Specjalistyczna nr 2, ul. Lubelska 6,
3. Przychodnia Specjalistyczna nr 3, ul. Hoffmanowej 8a,
4. Przychodnia Medycyny Pracy,
5. Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Naczyniowej oraz Poradnia Neonatologiczna, ul. Rycerska 4,
6. Zespół Rehabilitacyjny.

Rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. W przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia istnieje możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wyjątkiem świadczeń do których skierowanie nie jest wymagane, tj. świadczenia z zakresu ginekologii i położnictwa, dermatologii, wenerologii, okulistyki, psychiatrii, dla osób chorych
na gruźlicę, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych, dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i
substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego. W stanach nagłych świadczenia udzielane są bez wymaganego skierowania.
W skład Zespołu Rehabilitacyjnego wchodzą:
- Pracownia Fizykoterapii, Kinezyterapii i Masażu Leczniczego w Przychodni Specjalistycznej Nr 1;
- Pracownia Fizykoterapii, Kinezyterapii i Masażu Leczniczego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2;
- Pracownia Fizykoterapii, Kinezyterapii i Masażu Leczniczego w Przychodni Specjalistycznej Nr 3;
- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Przychodni Specjalistycznej Nr 3,
- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, ul. Starzyńskiego 19,
- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Szpitalu Miejskim, gdzie prowadzona jest rehabilitacja kardiologiczna.

Szczegółowe harmonogramy pracy poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych zawiera Załącznik Nr 1.
W skład Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej wchodzi Przychodnia POZ Nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8a, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 18.00. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia oraz w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia pacjenci mogą
korzystać ze świadczeń z zakresu POZ – nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska w Ambulatorium Opieki Całodobowej Szpitala Miejskiego od
poniedziałku do piątku w godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.
W skład Zakładów Diagnostycznych wchodzą: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Zespół Pracowni Diagnostycznych.
Szczegółowe zasady funkcjonowania ww. komórek określa Regulamin Porządkowy SP ZOZ Nr 1.
Zakład Opiekuńczo Leczniczy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 6 jest stacjonarnym oddziałem opieki długoterminowej dla chorych, którzy po ukończonej hospitalizacji wymagają całodobowej, kwalifikowanej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji oraz leczenia. ZOL funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zadania

SP ZOZ Nr 1 udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności, głównie mieszkańcom miasta Rzeszowa, w zakresie:
- lecznictwa otwartego - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Hoffmanowej 8a, Przychodnie Specjalistyczne: Nr 1 ul. Hetmańska 21, Nr 2 ul. Lubelska 6, Nr 3 ul. Hoffmanowej 8 a
- lecznictwa zamkniętego - Szpital Miejski ul. Rycerska 4

Zadania wynikają ze Statutu Zespołu:
1. Udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w przychodni i gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku choroby obłożnej w domu chorego.
2. Zapewnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki ambulatoryjnej i domowej w przychodniach i poradniach specjalistycznych.
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie opieki stacjonarnej chorym, których stan zdrowia wymaga przebywania w szpitalu.
4. Udzielanie świadczeń z zakresu terapii psychologicznej i rehabilitacji leczniczej dzieciom niepełnosprawnym.
5. Orzekanie o stanie zdrowia.
6. prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej.
7. kształcenie podyplomowe pracowników medycznych.
8. promocja zdrowia.

Finanse

Wysokość opłat

Budżet - nie prowadzi

Bilans

- za 2004 rok
- za 2005 rok
- za 2006 rok
- za 2007 rok

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 prowadzone jest archiwum w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II, w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 i w Przychodni Specjalistycznej Nr 3. Znajduje się tu archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów oraz dokumentacja wewnętrzna Zakładu.

Informacje nieudostępnione

Nie dotyczy

Data opracowania - 27.06.2003 r., 3.04.2006 r., 3.07.2006 r., 2.07.2007 r., 4.03.2008 r., 16.07.2008 r., 3.11.2008 r.

Opracował - Leszek Czerwiński – Dyrektor

Zatwierdził - Leszek Czerwiński – Dyrektor

Opublikował(a): 06.08.2019 15:00, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:00, Grzegorz Materna
Drukuj Poleć znajomym