Wersja Archiwalna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Siedziba

Adres: ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów
Telefon: 17 853-52-81 do 85
Fax:  17 862-90-20
e-mail: biuro@spzoz1.rzeszow.pl
www: www.spzoz1.rzeszow.pl
Skrytka ESP: /SPZOZNr1/SkrytkaESP

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.25 – 15.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr n. ekon. Grzegorz Materna
Siedziba: Rzeszów, ul. Czackiego 2
Telefon: 17 853-25-60
Kompetencje: zarządzanie Zespołem, decyzje kadrowe, decyzje finansowe, decyzje medyczne.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.25 – 15.00

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000056185 i Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000009958 prowadzącym działalność na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)
2. Uchwały Nr XXXIX/87/96 Rady Miasta z dnia 25.06.1996 r. w sprawie zmiany formy prowadzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
3. Innych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa
4. Statutu
 

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r.

Zarządzenie Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r. i Zarządzenia Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r.

Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzenia Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r. i Zarządzenia Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r.

Regulamin Organizacyjny - tekst jednolity

Zarządzenie Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. i Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r.

Zarządzenie Nr 179/2017 z dnia 29.12.2017 r. Dyrektora SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2016 z dnia 15.04.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniem Nr 85/2016 z dnia 22.07.2016 r., Zarządzeniem Nr 117/2016 z dnia 20.10.2016 r. , Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 r. i Zarządzeniem Nr 113/2017 z dnia 29.09.2017 r.

Struktura organizacyjna

Statut
zmiana statutu z 25 marca 2014 r.
zmiana statutu z 01 marca 2016 r.
zmiana statutu z 14 czerwca 2016 r.

Tryb działania

 

Szczegółowe harmonogramy pracy poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych zawiera Załącznik Nr 1.

Szczegółowe harmonogramy pracy lekarzy i pielęgniarek udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 2.
 

Zadania

I. Zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w zakresie:

  1. stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
    • szpitalnych
    • innych niż szpitalne
  2. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.


 

II. Zadaniem Zespołu jest również realizacja zadań dydaktycznych związanych z kształceniem studentów medycyny i innych zawodów oraz zadań badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczniczych.
Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie określonym Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) .

Majątek

Wysokość opłat

Zarządzenie Nr 133/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.11.2016 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek.

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 1.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego dotyczącego ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Zarządzenie zmieniające Nr 44/2017 z dnia 10.05.2017 r. do Zarządzenia Nr 52/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 15.04.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

Wysokość opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie - tekst jednolity

Zarządzenie zmieniające Nr 87/2017 z dnia 14.07.2017 r. do Zarządzenia Nr 52/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Zarządzenie zmieniające Nr 103/2017 z dnia 18.09.2017 r. do Zarządzenia Nr 52/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Budżet - nie prowadzi

Bilans

- za 2004 rok
- za 2005 rok
- za 2006 rok
- za 2007 rok
- za 2008 rok
- za 2009 rok
- za 2010 rok
- za 2011 rok
- za 2012 rok
- za 2013 rok
- za 2014 rok
- za 2015 rok
- za 2016 rok

Rachunek zysków i strat

-za 2013 rok
-za 2014 rok
-za 2015 rok
-za 2016 rok

Kontrole

- za 2014 rok
- za 2015 rok
- za 2016 rok
- za 2017 rok
- za 2018 rok


Rejestry, ewidencje, archiwa

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 prowadzone jest archiwum w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II, w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 i w Przychodni Specjalistycznej Nr 3, w którym znajduje się archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów oraz dokumentacja wewnętrzna Zespołu. Dane z prowadzonych rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.


Udostępnienie dokumentacji medycznej:
1. Zespół udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym podmiotom i organom zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia na podstawie złożonego pisemnie wniosku.
2. Udostępnienie dokumentacji medycznej na pisemny wniosek osób, organów i podmiotów uprawnionych następuje na podstawie decyzji Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Ustala się wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:
a. poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów – 7,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT za stronę dokumentu,
b. poprzez sporządzenie kopii lub wydruku – 0,30 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT za stronę dokumentu,
c. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 1,50 zł brutto,w tym 23 % podatku VAT.

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

Informacje nieudostępnione

Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności dane osobowe pacjentów - Ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
Informacje publiczne będące w posiadaniu SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782)

Data opracowania - 27.06.2003 r., 3.04.2006 r., 3.07.2006 r., 2.07.2007 r., 4.03.2008 r., 16.07.2008 r., 3.11.2008 r., 7.07.2009 r., 26.04.2010 r., 17.03.2011 r., 10.08.2015 r., 03.08.2017 r.

Opracował - Grzegorz Materna –  Dyrektor

Zatwierdził - Grzegorz Materna –  Dyrektor

Opublikował(a): 06.08.2019 15:00, Paweł Szuba
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:00, Grzegorz Materna
Drukuj Poleć znajomym