Wersja Archiwalna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1

Siedziba

Adres: ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów
Telefon: 17 853-52-81 do 85
Fax:  17 862-90-20
e-mail: biuro@spzoz1.rzeszow.pl
www: http://www.spzoz1.rzeszow.pl

Godziny pracy: 7.25 – 15.00

Dyrektor

Imię i nazwisko: dr n. med. Leszek Czerwiński
Siedziba: Rzeszów, ul. Czackiego 2
Telefon: 17 853-25-60
Kompetencje: zarządzanie firmą, decyzje kadrowe, decyzje finansowe, decyzje medyczne
Godziny pracy: codziennie od 7.00 – 14.35

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Powołana na podstawie: Uchwały Nr XXXIX/87/96 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25.06.1996 r., przekształcająca ZOZ Nr 1 w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

Regulamin porządkowy

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie porządkowym

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie porządkowym

Struktura organizacyjna

Statut

Tryb działania

 

Szczegółowe harmonogramy pracy poradni specjalistycznych i pracowni fizjoterapeutycznych zawiera Załącznik Nr 1.

Szczegółowe harmonogramy pracy lekarzy udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 2.
 

Zadania

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności, głównie mieszkańcom miasta Rzeszowa, w zakresie:
- lecznictwa otwartego - Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 5 ul. Hoffmanowej 8a, Przychodnie Specjalistyczne: Nr 1 ul. Hetmańska 21, Nr 2 ul. Lubelska 6, Nr 3 ul. Hoffmanowej 8 a
- lecznictwa zamkniętego - Szpital Miejski im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4

Zadania wynikają ze Statutu Zespołu:
1. Udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w przychodni i gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku choroby obłożnej w domu chorego.
2. Zapewnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie opieki ambulatoryjnej i domowej w przychodniach i poradniach specjalistycznych.
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie opieki stacjonarnej chorym, których stan zdrowia wymaga przebywania w szpitalu.
4. Udzielanie świadczeń z zakresu terapii psychologicznej i rehabilitacji leczniczej dzieciom niepełnosprawnym.
5. Orzekanie o stanie zdrowia.
6. prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej.
7. kształcenie podyplomowe pracowników medycznych.
8. promocja zdrowia.

Majątek

Wysokość opłat

Zarządzenie Nr 43/2009 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 25.05.2009 r. w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych

Budżet - nie prowadzi

Bilans

- za 2004 rok
-
za 2005 rok
-
za 2006 rok
-
za 2007 rok
-
za 2008 rok
-
za 2009 rok

- za 2010 rok

- za 2011 rok

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 prowadzone jest archiwum w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II, w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 i w Przychodni Specjalistycznej Nr 3. Znajduje się tu archiwalna dokumentacja medyczna pacjentów oraz dokumentacja wewnętrzna Zakładu. Rejestr przyjętych pacjentów prowadzimy w formie ksiąg zbiorczych oraz elektronicznej.

Informacje nieudostępnione

Informacje wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności dane osobowe pacjentów - Ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Data opracowania - 27.06.2003 r., 3.04.2006 r., 3.07.2006 r., 2.07.2007 r., 4.03.2008 r., 16.07.2008 r., 3.11.2008 r., 7.07.2009 r., 26.04.2010 r., 17.03.2011.

Opracował - Leszek Czerwiński – Dyrektor

Zatwierdził - Leszek Czerwiński – Dyrektor

Opublikował(a): 06.08.2019 15:00, Paweł Szuba
Wytworzył(a): 13.10.2008 10:00, Grzegorz Materna
Drukuj Poleć znajomym