Wersja Archiwalna

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza

Siedziba

Adres: ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów

Telefon/fax:     

e-mail:


strona www

 

17 74 82 620

pow-rzeszow@wp.pl


 www.pogotowieopiekuncze.org.pl 

Dyrektor
Imię i nazwisko: Jolanta Milewska
Siedziba: Placówka Opiekuńczo Wychowawcza im.dr Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie
Telefon: 17 74 82 620
Godziny pracy: 730 – 1530
e-mail: pow-rzeszow@wp.pl
 
 

 

Kompetencje

  
  

Dyrektor pełni nadzór nad:
1. gospodarką finansową,
2. zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3. standardem wychowania i opieki,
4. standardem usług świadczonych przez placówkę

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

 

Uchwałą Nr III/49/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniono nazwę Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, nadano Placówce imię oraz Statut. Od 1 stycznia 2015r. pełna nazwa jednostki brzmi: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie.

 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza prowadzi działalność w oparciu o:

Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej      
(Dz. U. z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.);
Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                          

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.),
Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                    

(Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.);
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                        
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.);
Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                                                
(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 );
Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                          
(Dz. U. z 2014 r., poz.1202;   

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza jest całodobową placówką typu interwencyjno-socjalizacyjnego.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd  postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;  

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

 
Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy:      

Dyrektor jednostki przymuje w siedzibie codziennie w dni robocze w godz. 7.30-15.30  
Wychowawcy : całodobowo

Specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta : wg grafiku od 8.00-18.00
Pracownicy administracji i obsługi: 7.30-15.30

Druki do pobrania (DOC)

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie MSWiA - http://epuap.gov.pl/
adres skrzynki: /pogotowieopiekunczerzeszow/Skrytka_ESP

 

Statut - forma prawna

 

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  podporządkowana bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa - miasta na prawach powiatu.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza działa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),

Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa

Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Organizacja
  

Statut

Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Interwencyjno - Socjalizacyjnego im. dr. Henryka Hanasiewicza 

Struktura organizacyjna Placówki

 Majątek  
  

 

Bilans:

Bilans 2013 r.

Bilans 2012 r.

Bilans 2011 r.

Bilans 2010 r.

Bilans 2009 r.

 

Budżet:

Plan wydatkow 2015 r

Plan wydatków 2014 r

Plan wydatków 2013 r

Plan wydatków 2012 r

 

Majątek:

 

Stan na 30.09.2014r. wartość brutto

Środki trwałe1 597 988,37 zł
w tym: 
- budynki i budowle
1 459 228,45 zł
- urządzenia techniczne i maszyny138 759,92 zł

 

Udostępnienie informacji nieudostepnionej w BIP

 

 Informacja publiczna udpostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,

- na wniosek. 

do pobrania - wniosek o udostępnienie informacji publicznejInformacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Placówka prowadzi ewidencje:

- wychowanków,

- pracowników,

Szczegółowe zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje instrukcja archiwalna

Dostęp do archiwum regulują: ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

Jednostka przeprowadzająca kontrole

 

Data kontroli

Zakres i wyniki kontroli

Odział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

12.06.2014

Kontrola problemowa - protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie18.06.2014 Protokół kontroli

 

 

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej                                                                                                              (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

 

Opublikował(a): 20.03.2015 13:09, Jolanta Milewska
Wytworzył(a): 06.10.2008 09:03, Jolanta Milewska
Drukuj Poleć znajomym