Wersja Archiwalna

Pogotowie Opiekuńcze

Siedziba

Adres: ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów

Telefon/fax:     

e-mail:


strona www

 

17 74 82 620

pogotowieo@wp.pl
 

www.pogotowieopiekuncze.org.pl

Dyrektor
Imię i nazwisko: Jolanta Milewska
Siedziba: Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie
Telefon: 17 74 82 620
Godziny pracy: 730 – 1530
e-mail: pogotowieo@wp.pl
 
 

 

Kompetencje

  
  

Dyrektor pełni nadzór nad:
1. gospodarką finansową,
2. zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3. standardem wychowania i opieki,
4. standardem usług świadczonych przez placówkę

   
Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Pogotowie Opiekuńcze zostało powołane na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 17 września 1977 roku, Nr O.IV-0138/27/77, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160 ) oraz § 5 pkt 1 Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 grudnia 1975 r. Nr DW4-II-515-1/75 w sprawie organizacji i zasad działania państwowych pogotowi opiekuńczych (Dz. U. MOiW nr 1/76).

 

  1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
  2. Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o spracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
  3. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  4. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
  5. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  6. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
  7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).
 
 

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką interwencyjną przeznaczoną dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wymagających zapewnienia natychmiastowej opieki całodobowej.

Celem placówki interwencyjnej jest działanie na rzecz:

1) Powrotu dziecka do rodziny,

2) Przysposobienia

3) Umieszczenia w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej)

  

Podstawowymi zadaniami placówki są:

1) Zapewnienie natychmiastowej całodobowej opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, opiekunów a znajdującemu się w sytuacji kryzysowej,

2) Przygotowanie diagnozy psychofizycznej, pedagogicznej, zdrowotnej  i diagnozy sytuacji rodzinnej dziecka, oraz wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i rodziną,

3) Opracowanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny

4) Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna z dzieckiem

5) Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w celu umożliwienia bezproblemowego powrotu dziecka do rodziny naturalnej

6) Zgłaszanie informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających

7) Zapewnienie warunków wypełniania obowiązku szkolnego oraz monitorowanie i nadzorowanie tego obowiązku.


Wszystkie zadania placówka realizuje we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, sądami, placówkami pomocy społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi , ośrodkiem adopcyjnym, placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami w tym charytatywnymi.

 

 
Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy:      

Dyrektor jednostki przymuje w siedzibie codziennie w dni robocze w godz. 7.30-15.30  
Wychowawcy : całodobowo

Specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta : wg grafiku od 8.00-18.00
Pracownicy administracji i obsługi: 7.30-15.30

Druki do pobrania (DOC)

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 


 

Statut - forma prawna

 

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  podporządkowana bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa - miasta na prawach powiatu.
Pogotowie Opiekuńcze działa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),

Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Organizacja
  

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego


Struktura organizacyjna Pogotowia Opiekuńczego

 Majątek  
  

 

Bilans:

Bilans 2013 r.PO.pdf

Bilans 2012 r.PO.pdf

Bilans 2011.pdf

Bilans 2010.pdf

Bilans 2009 r..pdf

 

Budżet:

Plan wydatków 2014 r.PO.pdf

Plan wydatków 2013 r.PO.pdf

Plan wydatków 2012 r.PO.pdf

 

Majątek:

 

Stan na 30.09.2014r. wartość brutto

Środki trwałe1 597 988,37 zł
w tym: 
- budynki i budowle
1 459 228,45 zł
- urządzenia techniczne i maszyny138 759,92 zł

 

Udostępnienie informacji nieudostepnionej w BIP

 

 Informacja publiczna udpostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,

- na wniosek. 

do pobrania - wniosek o udostępnienie informacji publicznejInformacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Placówka prowadzi ewidencje:

- wychowanków,

- pracowników,

Szczegółowe zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje instrukcja archiwalna

Dostęp do archiwum regulują: ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

 

 

Jednostka przeprowadzająca kontrole

 

Data kontroli

Zakres i wyniki kontroli

Odział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

12.06.2014

Kontrola problemowa - protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie18.06.2014 Protokół kontroli

 

 

Opublikował(a): 19.03.2015 13:15, Jolanta Milewska
Wytworzył(a): 06.10.2008 09:03, Jolanta Milewska
Drukuj Poleć znajomym