Wersja Archiwalna

Pogotowie Opiekuńcze

Siedziba

Adres: ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów

Telefon/fax:     

e-mail:


strona www

 

17 74 82 620

pogotowieo@wp.pl
 

www.pogotowieopiekuncze.org.pl

Dyrektor
Imię i nazwisko: Jolanta Milewska
Siedziba: Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie
Telefon: 17 74 82 620
Godziny pracy: 730 – 1530
e-mail: pogotowieo@wp.pl
 
 

 

Kompetencje

  
  

Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dyrektor pełni nadzór nad:
1. gospodarką finansową,
2. zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3. standardem wychowania i opieki,
4. standardem usług świadczonych przez placówkę

   
Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Pogotowie Opiekuńcze zostało powołane na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 17 września 1977 roku, Nr O.IV-0138/27/77, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160 ) oraz § 5 pkt 1 Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 grudnia 1975 r. Nr DW4-II-515-1/75 w sprawie organizacji i zasad działania państwowych pogotowi opiekuńczych (Dz. U. MOiW nr 1/76).

 

  1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
  2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  3. Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
  4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  5. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
  6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).
 
 

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką interwencyjną przeznaczoną dla dzieci znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wymagających zapewnienia natychmiastowej opieki całodobowej.

Celem placówki interwencyjnej jest działanie na rzecz:

1) Powrotu dziecka do rodziny,

2) Przysposobienia

3) Umieszczenia w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej)

  

Podstawowymi zadaniami placówki są:

1) Zapewnienie natychmiastowej całodobowej opieki i wychowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, opiekunów a znajdującemu się w sytuacji kryzysowej,

2) Przygotowanie diagnozy psychofizycznej, pedagogicznej, zdrowotnej  i diagnozy sytuacji rodzinnej dziecka, oraz wskazań do dalszej pracy z dzieckiem i rodziną,

3) Opracowanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny

4) Praca opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna z dzieckiem

5) Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w celu umożliwienia bezproblemowego powrotu dziecka do rodziny naturalnej

6) Zgłaszanie informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających

7) Zapewnienie warunków wypełniania obowiązku szkolnego oraz monitorowanie i nadzorowanie tego obowiązku.


Wszystkie zadania placówka realizuje we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, sądami, placówkami pomocy społecznej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi , ośrodkiem adopcyjnym, placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami w tym charytatywnymi.

 

 
Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy:      

Dyrektor jednostki przymuje w siedzibie codziennie w dni robocze w godz. 7.30-15.30  
Wychowawcy : całodobowo

Specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta : wg grafiku od 8.00-18.00
Pracownicy administracji i obsługi: 7.30-15.30

Druki do pobrania (DOC)

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 


 

Statut - forma prawna

 

Jednostak organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  podporządkowana bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa - miasta na prawach powiatu.
Pogotowie Opiekuńcze działa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),

Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Organizacja
  

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego


STRUKTURA ORGANIZACYJNA POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO

 Majątek  
  

 

 

Bilans:

Bilans 2013 r.PO.pdf

Bilans 2012 r.PO.pdf

Bilans 2011.pdf

Bilans 2010.pdf

Bilans 2009 r..pdf

Budżet:

Plan wydatków 2014 r.PO.pdf

Plan wydatków 2013 r.PO.pdf

Plan wydatków 2012 r.PO.pdf

Wykaz majątku:

 

Stan na 30.09.2014r. wartość brutto


Środki trwałe                               1 597 988,37 zł
w tym:
- budynki i budowle                      1 459 228,45 zł
- urządzenia techniczne i maszyny    138 759,92 zł

 

Udostępnienie informacji nieudostepnionej w BIP

 

 Informacja publiczna udpostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,

- na wniosek.


Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Placówka prowadzi ewidencje:

- wychowanków,

- pracowników,

Szczegółowe zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje instrukcja archiwalna

Dostęp do archiwum regulują ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa o dostępie do informacji publicznej

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

 

 

Jednostka przeprowadzająca kontrole

 

Data kontroli

Zakres i wyniki kontroli

Odział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

12.06.2014

Kontrola problemowa - protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie18.06.2014 Protokół kontroli

 

 

Opublikował(a): 19.03.2015 13:15, Jolanta Milewska
Wytworzył(a): 06.10.2008 09:03, Jolanta Milewska
Drukuj Poleć znajomym